Unio-leder Ragnhild Lied mener kvinnehelseutvalget har minnet oss på den store forskjellen det er mellom kvinner og menn.

– Denne forskjellen er ikke bare biologisk. Kvinner og menn lever fortsatt forskjellige liv. Den store forskjellen mellom kvinner og menn må vi ta inn over oss og anerkjenne, sier Lied.

Forrige uke leverte kvinnehelseutvalget sin rapport til regjeringen. Rapporten mener satsingen på kvinners helse bør bli bedre og foreslår en lang liste med tiltak.

I en pressemelding skriver Unio at FNs kvinnediskrimineringskomité nylig har konkludert med at kjønnsnøytraliteten går på bekostning av kvinners rettigheter i Norge, og at de anbefaler myndighetene å ha kvinneperspektivet med i alt sitt arbeid når den utformer politikk og i lovarbeidene.

– Regjering og myndigheter bør ha et langt sterkere fokus på kvinners rettigheter og kjønnsperspektivet i sitt arbeid, sier Lied.

Hun peker blant annet på at kvinneperspektivet uteblir når myndighetene skriver store utredninger. Lied mener også at kjønnsnøytraliteten gjennomsyrer lovarbeid, og at et eksempel på dette er den nye loven om voldsoffererstatning.

– Den ble vedtatt uten et kjønnsperspektiv fra verken lovgiver eller departements side. Det til tross for at konsekvensene av den nye ordningen for voldserstatning særlig vil påvirke kvinner utsatt for voldtekt og vold i nære relasjoner.