Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,6 prosent cirka 29 000 elever. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. Flere enn 435 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Flere melder ifra om mobbing

Utdanningsdirektoratet mener det er svært alvorlig at flere elever svarer at de blir mobbet.

– Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og alle som jobber med elever skal vite hvordan de kan gripe inn for å sørge for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i en pressemelding.

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø, som styrker elevenes rettigheter. Skolene har en handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen, og elevene kan melde ifra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør noe eller ikke gjør nok.

– Fylkesmennene har mottatt 563 henvendelser om mobbing siden skolestart. Det kan tyde på at det nye regelverket fungerer og har senket terskelen for å kontakte Fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Det er et viktig steg i riktig retning, sier Hege Nilssen.

Mange voksne vet ikke

Fem prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 40 prosent av disse svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16,4 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. Disse tallene er uendret fra fjorårets elevundersøkelse.

Nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 25 prosent opplever fysisk mobbing.

Voksne som mobber

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de har blitt mobbet av voksne på skolen. Begge spørsmålene ble stilt for første gang i 2016.

To prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. To prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en liten økning fra i fjor.

– All mobbing er uakseptabel, og særlig fra de voksne på skolen. Vi vil fortsette å holde trykket oppe i arbeidet for å bekjempe mobbing i alle former, sier Hege Nilssen.

Utdanningsdirektoratet har flere kompetansetilbud for ansatte i skolen, blant annet Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Målet for satsingen er å skape et bedre skolemiljø som forebygger mobbing. Over 400 skoler i alle landets fylker har deltatt eller deltar i denne satsingen siden oppstart i 2016.

Om undersøkelsen

På grunn av endringer i elevundersøkelsen i 2016 kan vi ikke sammenlikne resultatene om mobbing med tidligere år. I 2016 svarte 6,3 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.