I 2001 var færre enn hver femte tilkoplet Internett med overføringskapasitet på minst 2 Mbit per sekund. Den nye undersøkelsen Statistisk sentralbyrå har gjennomført viser en økning siden 2001 med nesten 150 prosent.

I samme periode ble andelen foretak med trådløst samband til Internett mer enn firedoblet.Bredband er mindre vanlig blant små bedrifter med fem til ni ansatte. Nesten alle har tilgang til Internett på en eller annen måte. Dermed er et metningspunkt nådd, konkluderer byrået.

Salg på Internett øker sterkt. I 2004 var samlet salg via Internett blant bedrifter med minst 10 sysselsette om lag 59 milliarder kroner. I 1999 utgjorde Internett-omsetninga om lag 9 milliarder.

Sidan utrekninga av Internett-omsetninga byggjer på observasjonar med stor variasjon, er utryggleiken større enn for resultat presentert som delar. Utryggleiken i datamaterialet kan medføra store årlege svingingar. I denne publiseringa har Statistisk sentralbyrå ikkje inkludert bank- og finansnæringa i volumet til Internett-omsetninga.