I tillegg er 16-åringen dømt til å betale offeret en oppreisningserstatning på 50.000 kroner.

Ungdomsoppfølging er en ny straff som ble innført i 2014. Den er spesielt rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Målet er å hjelpe ungdommene bort fra kriminalitet.

Ungdomsoppfølging er en strafferettslig reaksjon som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess. Det er en tredelt reaksjon der ungdommen må forplikte seg til å være med i et ungdomsstormøte, delta i utarbeidelsen av en ungdomsplan i tillegg til den unge må godta at et oppfølgingsteam følger ungdommen i den aktuelle perioden.

– Et team vil følge opp, motivere og engasjere den som blir dømt til ungdomsoppfølging. Dette skjer gjennom privat og offentlig nettverk, sier Iren Nilsen i Konfliktrådet i Midtre Hålogaland.

Ungdomsoppfølgning krever at ungdommen er villig til å ta ansvar for den handlingen som er begått, og at vedkommende er motivert til å endre adferd og livsførsel. Det krever en egeninnsats av ungdommen.

Ungdommen skal møte offeret som har vært utsatt for lovbruddet, og vil i dette møtet få høre om skadevirkningen vedkommende er påført.

– Mange vil kanskje mene at ungdomsoppfølging er en for lettvint straff for en som har begått grove overgrep?

– Generelt vil jeg si at ungdommene får tett oppfølging i ett år. De skal foreta rustest, blir pålagt å være inne om kvelden til bestemte tidspunkter og får kanskje også beskjed om ikke å være sammen med bestemte gjenger. Ungdommen kan for eksempel bli pålagt å delta i fritidstilbud eller oppsøke psykolog, sier Nilsen.

Minst en gang i måneden har ungdomskoordinatoren møte med ungdommen og oppfølgingsteamet.

Dersom ungdommen bryter kravene i planen, får det konsekvenser i form av strengere kontroll og tettere oppfølging. Brudd kan medføre at påtalemyndigheten gjenopptar straffeforfølgelsen.