Det understreker ordfører Marianne Bremnes og varaordfører Maria Serafia Fjellstad. Begge var til stede da styringsgruppa i sitt møte 13. november i fjor behandlet følgende sak: Nasjonal Transportplan – Harstadpakken 2.

Det oppsiktsvekkende vedtaket i styringsgruppa lyder slik: Vi tar til orientering at det vil komme et initiativ fra Harstad kommune for en Harstadpakke 2.

 Bompenger i 45 år

Verken byens innbyggere eller kommunestyrets medlemmer har hørt om kommunens ”initiativ for en Harstadpakke II. Derfor fant Frps Kristian Eilertsen det betimelig å stille ordføreren følgende kritiske spørsmål i gårsdagens møte i kommunestyret:

- Når hadde ordføreren tenkt å informere oss politikere og alle andre om at det nå tas sikte på å utarbeide en Harstadpakke II? Og hvilken myndighet har styringsgruppa til å fatte et slikt vedtak? Konsekvensen av en Harstadpakke II vil sannsynligvis bli at bilistene må betale bompenger helt fram til 2045, mente Eilertsen.

 Ballen er lagt død

- Formuleringa om en ”Harstadpakke 2” var uheldig. På det tidspunktet, altså i november i fjor, var det klart at den vedtatte pakken ville bli flere hundre millioner kroner dyrere enn beregnet. Vi i styringsgruppa måtte da bedrive litt høyttenking over spørsmålet: Hvordan skal vi få fullfinansiert den veiutbygginga vi alle ønsker oss?

Men siden den gang er mye vann rent ut i havet. Tanken om en Harstadpakke II er skrinlagt for flere måneder siden. Vi akter nå å forfølge det sporet vi orienterte kommunestyret om  forrige uke: Å undersøke alle muligheter som måtte finnes for å fullfinansiere Harstadpakken, forklarer duoen Bremnes og Fjellstad.

Om de ikke kommer helt i mål med offentlig finansiering av de 900 millionene som trengs, er ordførerduoen innstilt på at bilistene må tåle en ”moderat” økning av dagens bompengesatser, dersom da Stortinget sier ja til en slik variant.

 Store ulemper

- For et år siden var dere begge innstilt på at kommunen skulle ta et initiativ til en Harstadpakke II. Hvorfor har dere lagt denne ballen død?

- Fordi ei slik løsning er forbundet med mange og store ulemper. Vi måtte startet arbeidet med en slik pakke helt fra grunnen av. Prosessen ville tatt flere år. I tillegg ville vi høyst sannsynlig ikke fått vedtatt en Harstadpakke 2 i Stortinget før den vedtatte veipakken er fullført og før bompengeperioden på 15 år er over, påpeker Fjellstad og Bremnes.

På denne bakgrunn mener de det er best å satse på å få fullfinansiert den vedtatte veipakken, uten å måtte kutte flere planlagte rundkjøringer og gang- og sykkelveier.