Det er politikerne som skal legge rammene for hvordan sentrum i Harstad utvikler seg. Men hva mener egentlig de forskjellige partiene om sentrum?

Vi stilte alle partiene i kommunestyret de samme spørsmålene, og ba gruppelederne svare så kort og konsist som bare en politiker kan.

Partiene fikk følgende spørsmål:

 1. Hvilken overordnet politikk har partiet for sentrum?

 2. Bør tilbud i sentrum prioriteres foran andre områder?

 3. Bør Harstad kommune innføre gratis parkering i sentrum i en eller annen form, og i så fall hvilken?

 4. Bør polet kunne åpne filial utenfor sentrum?

 5. Hvilke tiltak bør prioriteres først for å styrke sentrum?

 6. Vil ditt parti gå inn for å beholde eller redusere antall parkeringsplasser i sentrum?

 7. Hva bør skje med Gammelbrygga-tomta?

Her er svarene vi fikk:

Arbeiderpartiet, ved Kari-Anne Opsal

 1. Harstad Ap vil arbeide for et trivelig og levende sentrum. Mange av premissene vil bli lagt gjennom sentrumsplanarbeidet som vi er i sluttfasen på. Noen eksempler på type til rettelegging er; god trafikkavvikling, tilrettelegging for universell utforming(spesielt av toget), flere bynære boliger m.m.

 2. Harstadpakken gjør at sentrum og deler av næringslivet som er etablert der får særskilte utfordringer i årene som kommer. Vi bør kartlegge hva disse er/vil bli og ha en helhetlig tilnærming i form av en tiltakspakke for sentrum. Så ja, det kan innebære at sentrum må prioriteres foran andre områder. Vi er en handelsby. Vi kan ikke la hjertet i handelsbyen blø. Da blir ikke målet om et levende og trivelig sentrum nådd. Nå hører det med til historien at politikerne har lagt til rette for sentrumsutvikling gjennom mange år. Jeg synes Grottebadet er et eksempel hvor vi har lyktes svært godt og som gir effekter også for handelsnæringen i sentrum.

 3. Ja, det kan tenkes. Valg av løsning må utredes, jfr. helhetlig tiltaksplan for sentrum.

 4. Nei mener jeg, men her har ikke partiet tatt endelig stilling enda. Jeg er redd for at et nytt pol utenfor sentrum vil gi enda dårligere kår for handelsnæringa i sentrum.

 5. Vi bør ha en mer helhetlig tilnærming og gjøre beslutninger basert på kunnskap. Vi bør kunne ta stilling til konkrete tiltak i forbindelse med budsjettet i desember. Vi må passe på å ikke gjøre det verre. Det vil jeg tro det blir hvis vi tillater en etablering av et nytt vinmonopol utenfor sentrum.

 6. Beholde. Det kan jo tenkes at man kan omstrukturere litt, f.eks. få et nytt og funksjonelt parkeringshus.

 7. Gammelbrygga og området rundt bør bevares og utvikles som en grønn lunge.

Frp ved Eivind Stene

 1. Fremskrittspartiets overordnede politikk for sentrum går først og fremst ut på å være et JA-parti, og vise det i praksis. Konkret betyr det at vi er positiv til initiativ fra restaurant- og utelivsbransjen om uteservering, vi ønsker billigere parkering i sentrum og beholde gateparkering som i dag. I tillegg ønsker vi at enda flere skal kunne bo og jobbe i sentrum.

 2. Det kommer an på hvilke tilbud man tenker på. Tilbud som åpenbart bør være i sentrum kan prioriteres der, som f.eks. kino, bibliotek, og lignende. Ellers likebehandler FrP sentrum med de andre bydelene, bygdene og øyriket.

 3. Ja, som en motvekt til bomringen burde det kunne være mulig å parkere 2-3 timer gratis. Dette vil gi handelsstanden og de som driver næring litt medvind i etter hvert tungseilt sentrumshav. Man kan gjerne legge opp til en prøveordning først for å se at den ønskede effekten er til stede.

 4. I utgangspunktet er svaret ja. Vinmonopolet burde få åpne filialer der de ser at det er et marked for det, og det er mange som vil hilse en filial på sørsiden velkommen. Likevel, om man ser dette i sammenheng med mange andre negative vedtak sett med sentrumsøyne, kan det hende at en ny filial utenfor sentrum forverrer situasjonen litt for mye akkurat nå.

 5. Sentrumsplanen med riksveien rett frem over toget må på plass så fort som mulig. Da åpner man også et helt nytt byrom mot Bertheus-senteret som kan unyttes til mye spennende.             I tillegg må det sørges for at det er godt med parkeringsplasser, gjerne under bakken, og at gateplanparkeringen i Storgata videreføres. Det bør også være mulig å parkere gratis i to-tre timer for å øke attraktiviteten til sentrum. Havnefronten bør fortest mulig få en fornying og modernisering/utbygging, slik at blant annet cruiseskip kan legge til kai i sentrum.

 6. Fremskrittspartiet kommer aldri til å gå med på å redusere antall parkeringsplasser i sentrum. Det er rett og slett ikke aktuelt. Vi kommer spesielt til å kjempe for å beholde gateparkeringen.

 7. Tomta er indrefileten i havna, og kan i alle fall ikke fortsette å fremstå slik som i dag. Fremskrittspartiet mener at tomta er godt egnet for boligbygging i tråd med de planer som har blitt presentert tidligere, men man kan gjerne kombinere det med butikker og serveringssteder for å skape mer liv.

Høyre ved Marie Modal

 1. Høyre i Harstad gikk til valg på å styrke sentrum og bidra til at flere-store og små, gamle og unge- bruker sentrum både i arbeid og fritid. Vi vil styrke konseptet ”kyst- og havnebyen Harstad”. Høyre vil også bidra til god balanse mellom sentrum og nye områder.

 2. Harstad trenger et levende sentrum som kan være en driver i utviklingen av kommunen som regionalt handels-og servicesenter  og trafikknutepunkt for Hålogaland. I øyeblikket trenger sentrum sårt at plan vedtas og en kurs settes for rekkefølgen av gjennomføringen. Vi har ventet lenge nok nå.

 3. Gratis parkering i sentrum på lørdager (for eksempel 3 timer) ble fremmet som sak fra Høyre i kommunestyret allerede i mars 2016. Vi mener dette kunne gjennomføres umiddelbart som et tidsbegrenset prøveprosjekt med nødvendige justeringer etter evaluering og foreslo at Rådmannen skulle utrede forslaget.  Mange fra næringslivet og publikum har uttrykt støtte til ideen- men vi klarte ikke å få flertall i kommunestyret.

 4. Høyre ønsker at handel og tjenestetilbud til enhver tid skal være best mulig utbygd og er derfor prinsipielt tilhenger av en Vinmonopol- filial. Vi ser imidlertid at det kan bli en stor utfordring for sentrums attraktivitet hvis det etableres et pol til på det nåværende tidspunkt.Det er inn i selve bykjernen vi ønsker at folk fra hele regionen skal søke når de er på bytur og vi mener at Vinmonopolet også i framtiden må ha sitt hovedutsalg i sentrum.

 5. Kaifronten må utvikles med en miks av parkmessige grøntarealer, kafeer, restauranter, småbåthavn med servicebygg og boliger. Se for eksempel til Svolvær, Drammen og Solsiden i Trondheim for inspirasjon til utforming.Hovedveien må legges rett frem slik at busstomta/P-plassen kan utvikles, fortrinnsvis i regi av private investorer. (OPS)  Torvet må fornyes og gis universell utforming, Selbanes Seil må heises og ny sentrumsnær lekeplass til barn må etableres. Det må bygges P-hus under bakkeplan/ i fjell. Busser, bobiler og motorsykler må få egne P-plasser og havna må kunne ta imot både Hurtigruta, cruiseskip og militære fartøy i tillegg til hurtigbåter.

 6. Høyre vil beholde flest mulige overflate-plasser og øke antall plasser totalt med P-hus i fjell eller under bakkenivå, gjerne bygget i privat regi.

 7. Vi synes det blir for dyrt å kjøpe brygga der den står. Vi mener kommunen bør ta imot tilbudet om å få bryggabygningen og en million i tilskudd for å flytte den. Deretter inviteres private investorer åpent til å utvikle den til attraktive næringslokaler på ny tomt. På tomta bør eierne få bygge i henhold til reguleringsplan, for eksempel boliger i kombinasjon med næringslokaler på gateplan. Kanskje de også kan tilby servicefunksjoner til de som legger til i en flott ny småbåthavn.

Venstre ved Jan Fjellstad

 1. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Harstad er en by med mange fortrinn, og det er disse fortrinnene vi skal utvikle og ta vare på: nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Harstad Venstre ønsker at byen vår skal bli en fremtidsrettet og grønn by med et attraktivt og aktivt sentrum. Vi vil ha en tydeligere miljøprofil i byutviklingen, og gjøre det så enkelt som mulig å ta de gode miljøvalgene.

 2. Ja, - i den grad det er viktig for utvikling av sentrum og kommunen vår som helhet

 3. Harstad Venstre mener det kan benyttes gratis korttidsparkering i større grad enn i dag. Korttidsparkeringen i Fjordgata fungerer bra for Posten og Vinmonopolets kunder, og kan med fordel vurderes kopiert til andre gateløp i byen. Harstad Venstre mener at Storgata ville kunne vært tjent med en slik løsning, gitt at kollektivtrafikken hadde vært rutet inn i Hans Egedes gate etter Byskillet. Et annet alternativ som bør vurderes for sentrums parkeringsplasser er progressiv parkeringsavgift; hvor avgiften er lavest første time for så å gradvis øke.

 4. Polet er en viktig næringsaktør også mht utvikling av sentrum. Polet har stilt krav om leieareal på 1000 kvm, og dagens utleier har gitt beskjed om at de vil imøtekomme kravet. Å flytte eller dele polet vil ha en uheldig utvikling for sentrum.

 5. Vi vil her trekke frem sjøfronten med Stien langs sjøen og torgarealet. Dagens torg og det gamle torget foran bussterminalen må bindes sammen og gis en annen utforming enn i dag, både med hensyn på universell utforming, bruk av grønne elementer, sittefunksjoner og potensielt også lekeapparat. Harstad Venstre er sterk motstander av vei rett over torget da dette vil frarøve dette området dets potensial. Dette området er også av de arealene i sentrum som har best solforhold og dette bør en i større grad klare å utnytte. Arbeidet med Stien langs sjøen gjennom sentrum vil gi en tilgjengelig og sammenhengende sjøfront som vil tilbyr rekreasjonsareal og attraksjon. Knyttet sammen med en velutviklet Ottar Håløygsplass, ny sentrumshavn og Kaarbø-området vil dette gi byen identitet.

 6. Harstad sentrum må ha god parkeringskapasitet for å ivareta de næringsdrivende i sentrum sine interesser i konkurranse med kjøpesenter utenfor sentrum. Imidlertid bør dette i minst mulig grad være i form av overflateparkering, og definitivt ikke som i dag hvor bilene har mest utsyn og nærhet til havet på bekostning av menneskene. Vi er også kritiske til at utbyggingsprosjekter skal få benytte gateplan til parkeringsanlegg. Havnepromenaden er et eksempel på bygg med parkeringsplasser i gateplan, det skaper døde fasader og lite attraktive byrom.

 7. Harstad Venstre støtter foreslåtte tiltak om at Gammelbrygga gis rivningsforbud. Ikke bare på grunn av bryggas kulturhistoriske verdi, men også fordi vi mener at Ottar Håløygsplass bør få en sentral plass i arbeidet med å gjøre sentrum grønnere og gi mer plass til menneskene der det er sollys, luft og nærhet til havet. Ottar Håløygsplass kan også utgjøre en sentral kjerne i Stien langs sjøen-konseptet og gi småbåthavna en attraksjon. Med et slikt perspektiv vil Gammelbrygga kunne bidra med å gi rom til sentrale funksjoner som vil gi Ottar Håløygsplass ytterligere verdi.

Senterpartiet ved Alf Fagerheim

 1. Gjennom politisk planarbeid legge til rette for og skape et levende sentrum med et variert næringsliv, et attraktivt service- og kulturtilbud, boligutvikling, bilfrie soner, gode havnefasiliteter og et lett tilgjengelig knutepunkt for kollektivtilbudet.

 2. Tilbudene i sentrum spiller en viktig rolle, både for de som bor der og for folk utenfor bykjerna og distriktene. Utvikling av sentrum må likevel ses i sammenheng med de øvrige områdene.

 3. Gratis parkering er ikke vesentlig for et mer levende sentrum. Det som er viktig er å ha nok tilgjengelige og sentrumsnære p-plasser. Vi er ikke negativ til en prøveordning med tidsparkering i sentrum.

 4. Svaret er ja. En filial av polet utenfor sentrum er ikke spikeren i kista for et mer levende sentrum.

 5. Vi mener det viktigste å prioritere er etablere av et moderne kollektivknutepunkt for reisende, bedre tilrettelagt for torgsalg og torghall, universell utforming av Rikard Kaarbøs plass, moderne kino og bibliotek, flere sentrumsnære boliger og studentboliger.

 6. Sentrumsnære og nok tilgjengelige p-plasser er viktig, samt flere egne p-plasser for el-biler, enten i p-hus eller p-hall, for å redusere gateparkering og erstatte parkeringen på torget. Å redusere parkering i sentrum er ikke veien å gå.

 7. Dette er en vanskelig sak, der mange har meninger og følelser rundt bygget og tomta. Per i dag eies den av en privat aktør, som har sine planer med tomta.

SV ved Johnny Kristiansen

 1. Harstad SV vil ha en sentrumsplan som legger til rette for et grønt sentrum hvor fotgjengere, syklister og kollektivreisende blir tatt bedre hensyn til. Vi vil ha flere busser, færre biler og mer folkeliv. Dette er vårt viktigste lokale bidrag både i kampen for trafikksikkerhet og for et klimanøytralt samfunn.

 2. Tilbud i sentrum er viktig, men nasjonal politikk er markedsstyrt og tillater ukritisk store kjøpesenter å etablere seg, oftest utenfor sentrum. SV prioriterer heller levende bysentrum med miljøgate, nisjebutikker, kafeliv og grøntareal..

 3. Vi vil redusere antall parkeringsplasser midt i sentrum og gratis parkering kan vi derfor ikke støtte. Men samtidig er vi villig til å diskutere billigere korttidsparkering for å møte sentrumsbutikkene på halvveien.

 4. Vi har nok med et polutsalg i Harstad. SV vil stemme mot en filial i Kanebogen, av så vel edruskapspolitiske årsaker som av hensyn til sentrumsutviklinga.

 5. Vår visjon er miljøbyen Harstad i stedet for bilbyen Harstad. Derfor vil vi ha en egen buss- og sykkeltrase gjennom sentrum.

 6. Vi vil redusere antall parkeringsplasser midt i sentrum.

 7. Gammelbrygga må bevares der den står i dag. Folkevalgte og ikke eiendomsutviklere skal styre byen. En helhetlig sentrumsplan må på plass der Gammelbrygga og Ottar Håløygs plass blir en viktig brikke.

KrF ved Per Pedersen

 1. Krf mener at Sentrum har vært og skal være ”Storstua” i byen/kommunen. Her må vi ha arenaer for festivaler, ikke minst som arrangør av Festspillene. Sentrum skal være knutepunkt for samferdsel; flybussen, hurtigrute, hurtigbåtene, kollektivtilbud knyttet til sentrumsnære områder og ikke minst til og fra distriktene. Her skal det finnes gode tilbud på hotellovernatting, kulturopplevelser, kafeer, restauranter og butikker. Det er også naturlig å beholde sentrum som samlingspunkt for kommunal administrasjon. Vi må også ha plass for boenheter slik at ikke sentrum står tomt om natta. Skal sentrum slik bli levende og tiltrekkende på publikum, må det også forskjønnes og legges vekt på å ivareta arkitektur og siktlinjer samt få flere ”grønne lunger”. Sentrum må videreutvikles til å være et attraktivt møtested for mennesker i alle aldre.

 2. Ja, til en viss grad. Og så er det et åpent spørsmål hva som legges i begrepet ”tilbud”.  Sentrum med havna har naturgitte fordeler og viktige funksjoner som resten av omlandet og distriktene er avhengige av. Disse kan ikke flyttes til andre lokaliteter. Derfor er det viktig å styrke sentrumsfunksjonene i Harstad. Dette må også de store kjedebutikkene utenfor sentrum vise forståelse for.

 3. Skal vi opprettholde interessen for småbutikkene både hos kundene og investorer, må det legges tilrette med tilpassede parkeringsordninger, herunder vurdere gratis parkeringstilbud ut over lørdager, parkeringshus og kollektivtilbud som veier opp for den ønskede nedtrappinga av trafikk gjennom sentrum.

 4. KrF ønsker å beholde polet i sentrum. Bare slik vil polet kunne opprettholde et godt og allsidig tilbud og samtidig være med på å dra kunder til sentrum og slik være med på å styrke handelsgrunnlaget for småbutikkene.

 5. Det er viktig at gode kollektivløsninger med hyppige bussanløp samt tilpassede parkeringsordninger må ha prioritet.

 6. Det kan bli snakk om å redusere med noen plasser for å tilpasse sentrumsutviklinga det vedtatte 0-alternativet,  det vil si vei gjennom sentrum slik som i dag. Ser ikke at vi nødvendigvis skal legge ned så mange parkeringsplasser i startfasen. Det er viktigere å ha en myk overgang med utbygging av parkeringshus også i fjell. Dette for å få rom for grønne lunger i byen og skape trivsel for myke trafikanter.

 7. KrF ønsker at kommunen skal styre utviklinga av byrommet der Gammelbrygga ligger. Området er sentralt og viktig i byen ved at det grenser opp til ”Stien langs sjøen”, Ottar Håløyges plass og den planlagte gjestehavna. Vi trenger et mindre bygg her som ivaretar funksjoner som vi ved framtidig utbygging av gjestehavna kan ha bruk for.

Rødt ved Ingrid Klein Hedlund

 1. Vi sier ja til et levende og grønt sentrum, inkludert Gammelbrygga. Sentrum må være en allmenning med variert aktivitet.

 2. Utviklinga av sentrum må ikke gå på bekostning av tiltak i bygder og grender i resten av kommunen.

 3. Rødt vil heller styrke busstilbudet til og fra sentrum. Dagens kollektivtilbud må også forbedres for innbyggerne i omlandet, spesielt på øyene.

 4. Nei.

 5. Kollektivtrafikk, sykkelparkering, grøntareal. Sentrum skal være for hele mennesket, ikke bare lommeboka.

 6. Med et oppegående kollektivtilbud vil behovet for parkeringsplasser bli mindre.

 7. Bygget bevares og utvikles sammen med Ottar Håløygs plass.

Miljøpartiet de  grønne ved Lars Jørgen Høe

 • Miljøpartiet De Grønne vil at byutviklinga i Harstad skal fremme trivsel, god helse og miljø. Vi vil ivareta og utvikle byens særpreg og gi større prioritet til kollektivtransport og myke trafikanter. Lokal kunst og kultur skal være mer synlig i bybildet, og gi reklameplakater mindre plass i det offentlige rom. Vi vil legge til rette for bærekraftig glede gjennom grønne lunger i byen og trivelige og velfungerende møteplasser for byens innbyggere. Den største attraksjonen i et godt byrom er mennesker.

 • Vi må ta hensyn til de utfordringene som særlig rammer sentrum i byggeprosessene fremover og ønsker å finne løsninger for både næringsdrivende og alle som bruker byen.

 • Harstad MDG mener at vi bør fortsette ordningen med gratis parkering for elbiler. Før sommeren vedtok Stortinget en stor lovendring av parkeringsbransjen, slik at det nå blir opp til kommunene å bestemme hvorvidt elbilene skal ha fritak eller ikke. Hovedregelen blir at elbiler skal betale det samme som alle andre biler, men ”kommuner kan innføre betalingsfritak”, slik det står i forskriften. Gjøres ikke dette innen nyttår, forsvinner automatisk betalingsfritaket for elbiler fra 1.1.2017 når de nye forskriftene trer i kraft. Vi kommer til å fremme forslag i førstkommende kommunestyremøte for å sikre at ordningen fortsetter slik som den er i dag.

 • Slik som det er nå mener vi at vinmonopolet i sentrum dekker et godt tilbud til hele Harstads befolkning.

 • Først trenger vi et rimelig kollektivtilbud med flere bussavganger som dekker flere områder og boligfelt. Oppfordre eiere av tomme næringslokaler å se på mulighetene et BID system kan gjøre for å liv i lokalene igjen. Dette er gjennomført med hell i andre norske kommuner som har slitt med sentrumsdød som følge av stadig flere og større kjøpesentre utenfor sentrum.

 • Vi skal prøve å få bort det meste av overflateparkeringen, dette igjennom sentrumsplanen. Overflateparkering beslaglegger nå arealer som kan og bør benyttes på en langt bedre måte. Overnevnt parkering skal erstattes av fjellanlegg og parkeringshus og vil for fremtiden dekke parkeringsbehovet. Parkeringsplassene på torget bør bli Harstads nye Stortorg.

 • Vi skal fortsette å jobbe for å ta vare på gammelbrygga og tomta den står på.