Økningen i forbruket har vært sterkere enn på flere år og har ført til at forbruket nå er oppe på samme nivå som i 2001, før tørråret 2002 - 2003 første til prisøkninger og nedgang i forbruket.

Veksten i strømforbruket har funnet sted både i kraftintensiv industri og til alminnelig forsyning. Forbruket i industrien har aldri tidligere vært så høyt og er nå oppe på et rekordhøyt nivå. Til tross for dette har produksjonen av strøm økt enda mer og ført til en betydelig netto eksport av kraft til våre naboland som resultat.

Produksjonen av kraft i norske kraftverk har i årets første ni måneder vært 98 milliarder kilowattimer (TWh), en økning på 27 prosent. Årsaken til veksten er i hovedsak vesentlig høyere nedbør enn normalt.

Tilsigene til vannkraftverkenes magasiner har hittil i år vært hele 17 milliarder kilowattimer høyere enn normalt. Det samlede forbruket var i årets ni første måneder 90 milliarder kilowattimer, en økning på 5,5 prosent. Både innen kraftintensiv industri og i annet forbruk har det hittil i år vært en meget sterk økning i strømforbruket.

Kraftintensiv industri har hittil i år hatt et forbruk på 25 milliarder kilowattimer, mens det innen alminnelig forbruk ble brukt 58 millarder kilowattimer. I begge sektorer var økningen fire prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til forbruksveksten er høy aktivitet i norsk industri og næringsliv.Utveksling av kraft med det øvrige nordiske markedet for kraft resulterte i årets første ni måneder i en netto eksport av norsk kraft på åtte milliarder kilowattimer.