Evenes kommune har nylig lagt en dispensasjonssøknaden fra Ballangen-firmaet ut på høring. De har funnet to egnede lokaliteter i Evenes, Sommervika og Fornes lykt, der de ønsker å starte virksomhet.

I første omgang søker Ballangen Sjøfarm om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, før de eventuelt kan gå videre med nærmere undersøkelser av de to områdene.

Områdene ligger delvis innenfor og i umiddelbar tilknytning til områder som åpner for akvakultur, men oppdretterne påpeker at områdene som ble satt av til akvakultur da reguleringsplanen ble laget i 2007, er alle for smale for slik anleggene bygges i dag. Men de finner de to lokalitetene godt egnet.

Ikke konflikt med andre

– I tillegg til at disse ligger i områder hvor kystlinjen er åpnet for akvakultur, er det etter vår vurdering begrensede konflikter med andre interesser, skriver daglig leder Ottar Bakke i søknaden.

De har vurdert fiskerinteresser, ferdsel og natur- og friluftsliv i områdene nøye, og mener det fint kan kombineres med nye mulige matfiskanlegg.

– Etablering av nye lokaliteter vil medføre økt matproduksjon, verdiskaping, sysselsetting og lokale ringvirkninger i Evenes kommune, skriver Bakke.

Han opplyser også at kommunen kan få økte inntekter fra Havbruksfondet ved etablering av nye lokaliteter, som tildeles på grunnlag av total maksimal tillatt biomasse (MTB) og ny MTB.

Ballangen Sjøfarm har sunn drift med gode resultater og god kompetanse.

– Søker har gjort et godt forarbeid for søknadene, gjennomført undersøkelser og vurdert tiltakene opp mot dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven, mener Ole Øystein Lindebø, leder for plan- og utvikling både i Evenes og Tjeldsund.

Forsvarsbygg har ingen innvendinger til søknaden, ettersom det ikke kommer i konflikt med innseilinga til Bogen. Kystverket mener en ny lokalitet i Sommervika vil være mulig, så lenge den ikke kommer utenfor kote 180 til 200 meter.

På Forneset er det en fordel at anlegget trekkes mer mot nordøst, mener de.

Lindebø har forlenget høringsfristen på grunn av ferietid til mandag 13. august.

Les også: