Delstrekning 2 er på cirka 300 meter. Arbeidene vil i hovedsak omfatte etablering av en støttemur på 170 meter, med tilhørende opparbeiding av en nærliggende adkomstvei.

– Videre omfattes arbeider med installasjoner for overvannshåndtering og reetablering av kommunale vann- og avløpsanlegg (VA) samt tre stykk kantstopp, veibelysning og noe fortau, sier prosjektleder Kristian Pedersen i Troms fylke samferdsel.

KART: Slik reguleres trafikk i fase 1, som har oppstart 2. april. SKISSE: Troms og Finnmark fylkeskommune.

Anleggsarbeid delt i to faser:

Redusert fremkommelighet i fase 1

Anleggsarbeidet deles i to faser, der fase 1 har oppstart 2. april, og varer ut måneden. Arbeidene omfatter VA-arbeid og bygging av fortau på nordre side av Kongsveien.

– I denne perioden vil et kjørefelt i vestre del av Kongsveien være stengt, sier Pedersen.

Fullstenging i fase 2

Etableringen av støttemuren vil, i fase 2, kreve stenging av Kongsveien på dette stedet i flere uker fra 2. mai. I denne perioden må det graves i hele veibredden.

– Beboere langs nedsiden av veien vil kunne benytte seg av det nybygde fortauet fra fase 1 for å komme seg til boliger, samt til parkering i Harstadbotn. Beboere på oppsiden av Kongsveien, langs stikkveien til Bergveien, vil kunne kjøre til eiendommene sine tilnærmet som normalt i anleggsperioden. sier Pedersen.

Syklende og gående skal benytte seg av Bergveien under anleggsperioden. Arbeidene med delstrekning 2 skal ferdigstilles i september.