Bør vurdere havneavgift

Kvæfjord kommune har utgifter knyttet til sine investeringer, drift og vedlikehold av kaier og havneområder.

INNSPILL Hvis kommunen hadde vedtatt eget havneregulativ, og krevd inn havneavgifter, ville dette kunne bidra til å finansiere tiltak og utbygging i havneområdet.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Samtidig kreves det i dag ikke inn noen form for havneavgift. Kommunene har en del oppgaver etter havne- og farvannsloven. Utgifter til investeringer, drift og vedlikehold av kaier og havneområder må derfor dekkes over budsjettrammen.

Hvis kommunen hadde vedtatt eget havneregulativ, og krevd inn havneavgifter, ville dette kunne bidra til å finansiere tiltak og utbygging i havneområdet, og dekke øvrige driftsutgifter på området, skriver administrasjonen i sitt forslag til økonomiplan for 2022-2025. Kvæfjord har langsiktige utfordringer med et merforbruk, og det er derfor naturlig at administrasjonen foreslår mulige nye inntektskilder.