Oppfordring til golfklubben og landbruket:

– Sett dere ned og bli enige

Som ventet ble det mye diskusjon i utvalg for plan og næring da golfbanesaken i Sørvik stod på sakskartet.
nyheter

At denne saken igjen lå til politisk behandling skyldtes at Harstad kommune etter dialog med Statsforvalteren hadde endret sitt syn på hvorvidt endringene som var gjort ved sluttbehandling av golfbanesaken ikke var så store at det skulle vært gjennomført nytt offentlig ettersyn.

– Statsforvalteren tok kontakt med meg etter at vi hadde besvart brevet, der de ba om våre kommentarer til spørsmålene som ble reist fra berørte grunneiere rundt saksbehandlingen fra vår side, fortalte enhetsleder Jan Inge Lakså til utvalgets medlemmer.