Prøver ut ny modell for tildeling av tjenester

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier kommunen har redusert kostnadene til vikarer og overtid så langt i år.

Kommunedirektør: Hugo Thode Hansen 

nyheter

– Forbruket av vikarer og overtid i helse- og omsorgssektoren påvirkes av to forhold: God ledelse der det gjøres løpende vurderinger av behovet for vikarer og overtid, sett opp mot driftssituasjonen. En vesentlig del av driftssituasjonen er pasienter og behandlingen disse har behov for. Det andre er sykefraværet. Lavt sykefravær gir lavere behov enn høyt sykefravær. I første kvartal hadde vi en nedgang i sykefraværet på 1,3 prosentpoeng, noe som utgjør cirka ti prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er en av hovedgrunnene til at vi så langt i år har redusert kostnadene til vikarer og overtid.


Tillitsvalgt for sykepleierne bekymret: – Stort press på ansatte

Siv-Tone Furu er alvorlig bekymret for at stort press kan føre til at det begås feil som kan ramme pasienters liv og helse.


– Antallet vedtakstimer i hjemmetjenesten har vært høyt over år. Dette har sammenheng med at Harstad gir hjemmetjenester til flere personer enn sammenlignbare kommuner. Tallet må korrigeres fordi en del pasienter til enhver tid for eksempel er på korttidsopphold i sykehjem eller er innlagt på sykehus.