HT MENER:

Bør økes til 18 år

Med 18-årsdagen og myndighetsalderen følger frihet og rettigheter. Er det sterke nok grunner til at den helserettslige myndighetsalderen er to år lavere? Vil 16-17-åringer alltid være modne nok til selv å bestemme om foreldrene skal involveres i helseplagene deres?

Politikerne bør lytte til argumentene fra allmennlege-lederen – og samordne den helserettslige og den generelle myndighetsalderen.

nyheter

Lederen i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, tar til orde for å heve grensen til 18 år. I Aftenposten argumenterer hun med foreldrenes muligheter til å hjelpe sine barn. Bakgrunnen er en urovekkende økning i psykiske problemer hos barn og unge, under pandemien har kurven gått bratt til værs. Særlig gjelder det spiseforstyrrelser. Og rus og psykiatri er ofte to ord i samme setning.

Taushetsplikten er et grunnleggende prinsipp, avgjørende for tillitsforholdet mellom lege og pasient. Denne tilliten, til alle deler av helsevesenet, er en vesentlig en forutsetning for å søke hjelp og få nødvendig behandling. Prinsipper uten unntaksbestemmelser kan imidlertid bli en hemsko. Det finnes en åpning for å gi foreldre til barn mellom 16 og 18 år informasjon som anses nødvendig for å «oppfylle foreldreansvaret». Og stort mer detaljert kan en slik paragraf antakelig ikke utformes.

Men paragrafen stiller desto større krav til helsepersonellets sunne skjønn. Én ting er opplysninger om alvorlig og livstruende tilstander, om vurdert risiko for selvmord, om innleggelse på sykehus, og andre unntakskriterier som de fleste vil oppfatte som ganske selvsagte. Siktemålet bør imidlertid være videre enn som så. Helseminister Bent Høie (H) kan henvise til grep som er tatt for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern for unge, og den kjente samlebetegnelsen «økte ressurser» kan stå som overskrift, selv om mer trengs.

Noe som imidlertid også trengs, er at ressursene ikke bare finner hverandre – som det het i en kjent katastroferapport – men at de samarbeider. Når det gjelder å hjelpe egne barn med å komme til rette med sine problemer er og blir foreldrene, normalt, en helt vesentlig ressurs. Og de bør betraktes som det, på en smidigere måte enn det dagens lovverk og 16-årsregel legger opp til. Politikerne bør derfor lytte til argumentene fra allmennlege-lederen – og samordne den helserettslige og den generelle myndighetsalderen.