Ber politikerne godkjenne rettsforlik, kjøper eiendom for 3,9 mill. og betaler 1,4 mill. i erstatning

Eierne av boligeiendommen Bjarne Erlingsøns gate 25 tok i fjor ut stevning mot Harstad kommune for påståtte setningsskader etter gravearbeid utført i samme gate. Nå har partene inngått forlik.

AVGJØRES TIRSDAG Kommunedirektør Hugo Thode Hansen valgte å skrive under på et forlik. Formannskapets politikere har siste ord i saken.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

I tingretten ble Eva Larsen og Harald Bergland tilkjent bare noen få hundre tusen kroner i erstatning. Kravet var på over seks millioner. De anket saken videre til Hålogaland lagmannsrett, nå med et kjempekrav på 8,9 millioner kroner. Med påstand om at husets skader stadig ble verre.


Dom i saken rundt boligen i Bjarne Erilingsønsgate foreligger:

Ingen av partene vant saken: Harstad kommune slipper fra med 370.000

Harstad kommune ved ordføreren dømmes til å betale 370.000 kroner kroner til Harald Bergland og Eva Larsen innen to uker fra dommens forkynnelse.


Harstad kommune samtykket etter hvert til å stille til rettsmegling i et forsøk på å komme til en løsning i minnelighet. Det ble oppnådd enighet om at kommunen kjøper eiendommen for 3,9 millioner kroner, og i tillegg erstatter 1,4 millioner kroner til dekning av påførte sakskostnader, skriver kommunedirektør Hugo Thode Hansen i saksutkastet som fremlegges formannskapet tirsdag. Det blir opp til politikerne selv om de godtar forliket.