Dette er anmeldelsen: – Uaktsomt å slippe inn 76 gjester

Kommunen mener Verftet hadde for mange gjester og at de brøt avstandsreglene.

  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Onsdag anmeldte Harstad kommune selskapet Sbt service AS v/daglig leder for mulige brudd på smittevernlovgivningen. Dette etter et musikkbingo-arrangement på Verftet 29. desember.

– Det er flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, uttalte kommuneadvokat Kristian Fredheim i en pressemelding onsdag etterimddag..

Anmeldelsen kan du lese i sin helhet nederst i saken.

Kommunen mistenker at 18 personer ble smittet på arrangementet, som er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i harstadområdet nå. Etter at flere testet positivt for covid-19 etter arrangementet, og kommunen så et større lokalt utbrudd, opprettet kommunen undersøkelsessak.

Politiet har tidligere uttalt at de skulle avvente eventuell etterforskning inntil rapporten til undersøkelsessaken mot Verftet var klar.


Anmelder Verftet etter musikkbingo i romjula

Onsdag ettermiddag leverte Harstad kommune en anmeldelse av selskapet Sbt service AS v/daglig leder for mulige brudd på smittevernlovgivningen. 


Verftet-medeier Bengt Markussen forsikret 6. januar at Verftet overholdt alle smittevernregler på arrangementet.

"Tre mulige brudd"

Kommunen mener at det foreligger tre mulige brudd på covid-19-forskriften.

Ifølge anmeldelsen mener de utestedet har vært uaktsom da de slapp inn 76 gjester på arrangementet. Da arrangementet fant sted, var det anbefalt med maks 50 gjester. Det kan være tillatt med flere avhengende av lokalet og dersom en gruppe mennesker erstattes med en ny.

"Etter kommunens syn er det klart nok uaktsomt å slippe inn 76 gjester da det på daværende tidspunkt gjaldt en maksimal grense på 50 gjester. Antallet gjester utgjør isolert sett et brudd på covid-19-forskriften 5 13a bokstav b."

De mener også Verftet har utvist uaktsomhet da de ikke skal ha overholdt avstandsreglene.

Arrangøren skal selv ha opplyst at avstandskravet på bordene, som hadde maksimalt seks gjester, ikke ble tilsett overholdt, heter det.

"Det fremkommer i deres redegjørelse at virksomheten har lagt opp til en praksis der personer som sitter ved samme bord ble ansett å tilhøre samme kohort og således var unntatt fra kravet om minst en meters avstand fra hverandre. Kommunen presiserer at en slik forståelse ikke er riktig. Vi kan ikke se at unntaket fra kravet til 1 meters avstand er gitt for andre enn husstandsmedlemmer.", heter det.

"Uaktsomt"

Ifølge Verftet var de 76 gjestene fordelt med 55 personer på restaurantområdet (partyside), mens resterende 21 gjester hadde plass ved restaurantområdet (barside). Dette utgjør et gjennomsnittlig areal på henholdsvis 1,18 m² og 1,7 m² per person under arrangementet.

Deltakere har opplyst til kommunen at det skal ha blitt sendt rundt en mikrofon mellom bordene, og at bingoverten har forflyttet seg fra bord til bord. Dersom utsagnene stemmer, vil det være uaktsom overtredelse av covid-19-forskriften S 13c, skriver kommunen.

Les hele anmeldelsen:

1. INNLEDNING

Harstad kommune inngir med dette anmeldelse av STB Service AS [Sbt Service AS er det korrekte navnet. red.anm.) v/ daglig leder for mulige brudd på smittevernlovgivningen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er et omfattende og alvorlig smitteutbrudd av covid-19 i Harstad og omegn etter at serveringsstedet «Verftet» i Harstad arrangerte en musikkbingo tirsdag den 29. desember 2020 i lokalene tilhørende «Verftet» i Harstad sentrum. Serveringsstedet «Verftet» er eid av Stb Service AS.

Kommunen er lokal smittevernmyndighet og har et særlig ansvar for smittevern, smittesporing og å påse at smittevernregler blir overholdt i kommunen.

På bakgrunn av intensiv smittesporing den siste tid og opplysninger som har fremkommet i undersøkelsessak, mener kommunen at smittevernloven er overtrådt under arrangementet og at det er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i ettertid.

Kommunedirektøren har gitt undertegnede myndighet til å inngi anmeldelse på vegne av Harstad kommune.

2. OM ARRANGEMENTET DEN 29. DESEMBER 2020

Serveringsstedet «Verftet» har flere ganger høsten 2020 avholdt musikkbingo i deres lokaler i Harstad sentrum. Etter en musikkbingo avholdt i august 2020 tok kommunen kontakt med «Verftet» etter å ha mottatt bekymringsmelding fra deltakere på musikkbingoen. Bekymringen knyttet seg til mulige brudd på smittevernregler, herunder til manglende overholdelse av avstandskrav og at gjester ble oppfordret til å danse ved bordene.

Daglig leder ble orientert om bekymringene og fikk veiledning -i gjeldende smittevernreglement. Etter tilbakemelding fra daglig leder fikk kommunen inntrykk av at virksomheten ville foreta de nødvendige endringer og tilpasninger.

Bakgrunnen for denne anmeldelse gjelder musikkbingo avholdt tirsdag den 29. desember 2020. I likhet med tidligere avholdte musikkbingoer, ble arrangementet avholdt i lokalene tilhørende «Verftet» og ble annonsert gjennom virksomhetens profil på Facebdbk. I arrangementet opprettet på Facebook fremkommer følgende:

«Årets siste musikkbingo kjører vi i romjulen! Tirsdag 29 topper vi året 2020t med' å fyre av årets råeste musikkbingo sammen med dere! Kom å bli med på stemningen og vi lover dere trygge omgivelser, med masse god plass og masse Antibac! La oss synge oss ut av dette året!

Merk at vi åpner dørene klokken 19.30 og bingostart er 20.30. Vi ønsker at dere er tidlig ute, slik at vi er klare til start 20.30! Husk å ta ut kontanter.

På grunn av covid-19 har vi begrenset kapasitet. Derfor har vi satt en maksgrense på reservasjon pr. bord. Det vi/ si at dere kan kun reservere et bord til MAKS 6 stk.! For reservasjon av bord, send navn og antall (maks 6 stk.) på sms til: 952 48 491

Vi forholder oss til gjeldende nasjonale regler:

-Alle gjester må ha sitteplass

-1 meter avstand

-KUN bordservering

-Ingen dansegulv

-Desinfeksjon lett tilgjenge/og.»

På bakgrunn av at arrangementet ble avholdt i lokalene tilhørende «Verftet», at arrangementet ble annonsert på bedriftens sider på Facebook, og at salg av alkohol skjedde i regi av «Verftet» og deres ansatte, fremstår det som klart at dette var et arrangement slik som angitt i covid-19-forskriften 5 13 og at «Verftet» var arrangør.

Dette innebærer at «Verftet» er pålagt å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, herunder regler for arrangement som nevnt i covid-19-forskriften kapittel 5.

3. SMITTESPORING OG UNDERSØKELSESSAK 1 REGI AV HARSTAD KOMMUNE

I etterkant av arrangementet viste det seg at flere av gjestene som hadde deltatt på arrangementet fikk påvist covid-19. Harstad kommune v/ kommuneoverlegen igangsatte umiddelbart intensiv smittesporing. Parallelt opprettet kommunen også undersøkelsessak.

Som ledd i smittesporingen har det blitt gjennomført flere samtaler med gjestene på arrangementet og deres nærkontakter. Kommunen har flere ganger vært i kontakt med daglig leder og eiere av «Verftet». Kommunen har blant annet mottatt gjesteliste fra arrangementet.

Smittesporingen og undersøkelsessaken i etterkant av arrangementet viser at det omfattende smitteutbruddet i Harstad og omegn kan spores tilbake til musikkbingoen som ble avholdt 29. desember 2020. Per 13. januar 2021 er 57 personer bekreftet smittet med covid-19 og 312 nærkontakter er i karantene tilknyttet utbruddet som spores tilbake til arrangementet. Kommunen antar at antall smittede og antall nærkontakter relatert til dette utbruddet vil øke i tiden fremover. Det er sterk mistanke at minst 18 personer ble smittet under arrangementet den 29. desember 2020.

4. RETTSLIG GRUNNLAG FOR STRAFFANSVAR – SMITTEVERNLOVEN S 8–1

Den 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 forårsaket av koronaviruset utgjør en pandemi, altså et verdensomspennende utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker, jf. blant annet Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-5/2020.

Den 12. mars 2020 innførte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid for å bekjempe koronaviruset. Tiltakene har store konsekvenser for det norske samfunnet – både for offentlig sektor, næringslivet og livet til den enkelte borger. Tiltakene har store økonomiske konsekvenser som er antatt at vil prege Norge i flere år fremover. Smitteverntiltakene er mange og av forskjellig art. Det er gitt ulike råd og anbefalinger, men også flere påbud og forbud.

Bakgrunnen for tiltakene er å begrense smittespredning og kontrollere smittesituasjonen for å beskytte liv og helse og for å sørge for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. Tiltakene er nødvendig for å unngå overbelastning av helsevesenet og forhindre at blant annet personer i risikogrupper blir smittet og utvikler alvorlig sykdom.

For g stoppe spredning av covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester er det fattet en rekke vedtak med hjemmel i smittevernloven S 4–1. herunder vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, andre arrangementer, ulike virksomheter i serveringsbransjen, treningssentre mv.

Med grunnlag i samme hjemmel har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Forskriftens kapittel 5 angir nærmere bestemte regler om forbud mot arrangementer, stenging av virksomheter, og krav til smittevernfaglig drift. Som vi kommer tilbake til nedenfor, mener Harstad kommune at det ble begått flere brudd på covid-19-forskriften under arrangementet den 29. desember 2020.

Forsettlige og uaktsomme brudd på regler i smittevernloven eller vedtak gitt med hjemmel i loven, er straffbar etter smittevernloven S 8–1. Også brudd på covid-19-forskriften er straffbar, jf. forskriftens 5 19 med videre henvisning til smittevernloven S 8–1.

Det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet. Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet. Det vises til redegjørelsen i punkt 5 nedenfor.

5. MULIGE BRUDD PÅ SMITTEVERNLOVEN

Som ovenfor nevnt har smittesporingen og undersøkelsessaken avdekket flere mulige brudd under arrangementet.

Antall deltakere på arrangementet:

Hvor mange personer som kan delta på et arrangement er regulert i covid-19-forskriften S 13a. Den 29. desember 2020 gjaldt det et forbud mot å avholde arrangement innendørs på offentlig sted med flere enn 50 personer. I ettertid er dette antallet nedjustert til 10 personer, jf. forskriftens S 13a bokstav b. I dette antallet skal ikke virksomhetens ansatte regnes med.

Det understrekes imidlertid at antallet på maksimalt 50 personer ma ses i sammenheng med lokalets størrelse og forholdene for øvrig. De nevnte forhold kan gjøre det påkrevd g justere ned antall personer på et arrangement dersom man f.eks. ikke kan overholde de bestemte avstandskrav under arrangementet. Videre bemerkes at det ikke er tillatt å fylle etter med personer dersom noen personer forlater arrangementet. Dersom en ny gruppe skal delta på arrangementet, forutsetter dette at hele gruppen av personer forlater arrangementet og erstattes med en ny gruppe personer. Dette for å unngå sammenblanding av flere grupper personer.

I de mottatte gjestelister fra «Verftet» fremkommer det at det var 76 gjester på arrangementet. Antallet gjester utgjør dermed isolert sett et brudd på covid-19-forskriften 5 13a bokstav b.

Etter kommunens syn er det klart nok uaktsomt å slippe inn 76 gjester når det på daværende tidspunkt gjaldt en maksimal grense på 50 gjester. Som arrangør burde «Verftet» ha vært/gjort seg kjent med gjeldende smittevernregler for slike arrangement.

Avstandskrav:

De nærmere bestemte avstandskrav på et arrangement er regulert i covid-19-forskriften S 13c. I bestemmelsens første og annet ledd fremkommer følgende:

«Arrangøren ska/ sørge for at alle som er ti/ stede på arrangementer ska/ kunne holde minst 1 meters avstand ti/ andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand»

I bestemmelsens tredje ledd er det oppstilt nærmere bestemte unntak fra avstandskravet nevnt i første og annet ledd. Ingen av unntakene i tredje ledd får anvendelse i denne saken.

Av første og annet ledd kan det utledes at deltakerne skal kunne holde minst 1 meters avstand gjennom hele arrangementet. I anbefalinger fra Folkehelseinstituttet fremkommer det at det som en tommelfingerregel kan beregnes 4 m² per person. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f. eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre. Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

Arrangementet fant sted i Strandgata 14 B, 2. etasje. Ut ifra virksomhetens innsendte skisse av bordplassering i lokalet under arrangementet, arealtegning innsendt i forbindelse med søknad om skjenkebevilling for 2020-2024, sammenholdt med rapport innsendt i forbindelse med bruksendring fra 2011, har andre etasje en total grunnflate på 260 kvadrat. De rommene som ble tatt i bruk under arrangementet er restaurantområdet (partyside) med en størrelse på 65 m², og restaurantområdet (barside) med en størrelse på 37 m². «Verftet» har tilbakemeldt at de 76 gjestene var fordelt med 55 personer på restaurantområdet (partyside), mens resterende 21 gjester hadde plass ved restaurantområdet (barside). Dette utgjør et gjennomsnittlig areal på henholdsvis 1,18 m² og 1,7 m² per person under arrangementet.

Det ble foretatt bordbestilling med maksimalt 6 gjester til hvert bord, og arrangøren har selv opplyst om at avstandskravet på samme bord ikke ble tilsett overholdt. Det fremkommer i deres redegjørelse at virksomheten har lagt opp til en praksis der personer som sitter ved samme bord ble ansett å tilhøre samme kohort og således var unntatt fra kravet om minst 1 meters avstand fra hverandre. Kommunen presiserer at en slik forståelse ikke er riktig. Vi kan ikke se at unntaket fra kravet til 1 meters avstand er gitt for andre enn husstandsmedlemmer.

Arrangementet skal ha blitt avholdt med felles pauser. Dette innebærer at deltakerne vil bevege seg fra bordene og til toalett/ balkong samtidig. Det vil kunne oppstå kødannelse i slike situasjoner, noe som krever at arrangøren iverksetter tiltak for å sikre at det kan holdes 1 meter avstand også i disse tilfellene. Toalettene har inngang fra areal som også er et passasjeareal. Vi er ikke kjent med hvilke tiltak arrangøren eventuelt har iverksatt her.

På denne bakgrunn er det kommunens vurdering at «Verftet» ikke har overholdt avstandsreglene i covid-19-forskriften S 13c. Etter kommunens syn har «Verftet» utvist uaktsomhet idet de som arrangør burde ha vært/gjort seg kjent med gjeldende smittevernregler for slike arrangement.

Aktiviteter under arrangementet:

I covid-19-forskriften S 13c første ledd fremkommer det at «arrangøren ikke skal gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøverne og deltakere» enn 1 meters avstand.

I samtaler med deltakere på arrangementet i forbindelse med smittesporingen, har vi fått opplyst om at det underveis i arrangementet ble oppfordret til å synge og skape mest mulig stemning. Bingovert skal ha beveget seg rundt i lokalet fra bord til bord, noe som vil kunne medføre at han selv var nærmere deltakerne enn 1 meter. Slik aktivitet har med stor sannsynlighet også bidratt til å redusere den syngende gjest sin avstand til øvrige deltakere den tid aktiviteten fant sted.

Det er videre opplyst fra deltakere om at det skal ha blitt sendt rundt en og samme mikrofon mellom de deltakerne som ville synge.

Som smittevernforebyggende tiltak skal blant annet kontaktflater renholdes hyppig, samtidig som håndholdt utstyr bør rengjøres etter bruk. Ved bruk av felles utstyr er det gjennomgående på flere områder at det i tillegg anbefales håndvask før og etter bruk. Koronavirus smitter ved dråpesmitte, og en mikrofon vurderes i seg selv å utgjøre en potensiell smittekilde. Felles bruk uten renhold mellom hver bruk, og håndvask/ desinfisering foretatt av hver deltaker før mikrofonen tas i bruk, anses å bidra til økt smittefare.

Dersom de ovenfor nevnte opplysninger er riktig, mener kommunen at dette utvilsomt vil innebære en uaktsom overtredelse av covid-19-forskriften S 13c. Også her mener kommunen at arrangør burde ha vært/gjort seg kjent med gjeldende smittevernregler for slike arrangement.

Andre forhold av relevans:

Harstad kommune har veiledet «Verftet» og serveringsbransjen for øvrig underveis i pandemien, senest 22. desember 2020. I denne veiledningen påpeker kommunen særlig kravet om minst 1 meters avstand. I samme veiledning presiseres det at det kun er husstandsmedlemmer som kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter. Til tross for dette var «Verftet» av den oppfatning at alle som satt ved samme bord var i samme kohort og var unntatt regelen om minst 1 meters avstand.

Det ble også avholdt et samarbeidsmøte med serveringsbransjen den 28. september 2020. Temaet for møtet var blant annet en orientering om gjeldende smittevernregler. På dette møtet deltok daglig leder ved «Verftet».

Som nevnt tidligere tok også kommunen kontakt med «Verftet» v/ daglig leder etter å ha mottatt en bekymringsmelding etter avholdt musikkbingo i 2020, hvor bekymringen nettopp gjaldt mulig manglende overholdelse av smittevernreglementet. Kommunen mener at disse forhold skjerper kravet til aktsomhet hos «Verftet».

6. OPPSUMMERING

På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse, mener Harstad kommune at det ble begått flere brudd på smittevernregler under arrangementet den 29. desember 2020. Slik kommunen vurderer det, har de nevnte brudd vært en avgjørende faktor i det omfattende smitteutbruddet som fant sted etter arrangementet.

Kommunen konstaterer på bakgrunn av smittesporingen at minst en eller flere av deltakerne på arrangementet var smitteførende på det aktuelle tidspunktet. Videre har smittesporingen vist at 18 personer trolig ble smittet under selve arrangementet.

Bakgrunnen for at kommunen kan påstå dette er blant annet kunnskap om analyseresultat og debut av covid-19-symptomer samt kartlegging av personenes bevegelse før, under og i dagene etter arrangementet. De 18 som ble smittet under arrangementet, har igjen smittet sine nærkontakter. Disse nærkontakter har videre smittet sine nærkontakter. Som ovenfor nevnt er det per 13. januar 2021 bekreftet 57 smittede.

Både nasjonale og lokale myndigheter var på forhånd tydelig på faren for en oppblomstring av pandemien i forbindelse med julen, og oppfordret alle til å følge smittevernrådene nøye, begrense antall nærkontakter og generelt være ekstra forsiktige. Det hviler et spesielt ansvar på serveringssteder å følge smitteverntiltakene slik at eventuell videresmitte unngås. Kommunen ser derfor svært alvorlig på de ovenfor nevnte brudd, særlig pa grunn av de store konsekvenser dette har fått i ettertid.

Harstad kommune ber om at etterforskning av saken gis høy prioritet hos politiet. Det bes også om at kommunen blir orientert underveis i etterforskningen.