Meninger:

Partipolitikk og bosetting i Tjeldsund kommune

Det fremstilles som om Benjaminsen er utbryteren som ikke vil følge en avtale Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i Tjeldsund. Faktum er at Benjaminsen er den som har vært prinsippfast i den saken og tro mot kommunens planer.
nyheter

Lørdagens HT hadde en artikkel om Laila Benjaminsen som valgte å tre ut av arbeiderpartiet for å kunne stemme i henhold til sin overbevisning. Den avgjørende saken gjelder en dispensasjon fra LNF område og boligbygging i nærheten av Evenskjer sentrum.

Det fremstilles som om Benjaminsen er utbryteren som ikke vil følge en avtale Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i Tjeldsund. Faktum er at Benjaminsen er den som har vært prinsippfast i den saken og tro mot kommunens planer. Søknaden om den aktuelle dispensasjonen ble først enstemmig vedtatt i kommunens planutvalg. Deretter har Senterpartiets representant og nå den ene av Arbeiderparti-representanten valgt å snu i saken.

Fylkesmannen har anbefalt kommunen å avslå søknaden. Derfor har saken kommet opp og opp igjen i planutvalget, til sammen 5 ganger. Ved siste gangs behandling, sist torsdag legger Senterpartiet press på Arbeiderpartiets 2 medlemmer i utvalget og viser til samarbeidsavtalen mellom de to partiene i kommunen. Avtalen sier at det ikke skal gis dispensasjoner fra LNF områder i Tjeldsund. Den ene av Arbeiderpartiets medlemmer i utvalget valgte å stemme mot selv om vedkommende 3 ganger tidligere har stemt for. Benjaminsen er den eneste, sammen med Høyre og Fremskrittspartiets representanter, som har stått fast ved det som er innholdet i saken og det utvalget enstemmig ble enige om i starten. All honnør til Laila Benjaminsen som viser seg som en politiker velgerne kan stole på.

Fylkesmannen som sektormyndighet har ikke vært på befaring, kun sett på satellittbilde som er misvisende, og argumenterer med at det er andre tomter ledig i kommunen, hvilket det ikke er. Øvrig argumentasjon går på at det er slåttemark. Det har blitt slått der fordi en vil at det skal se bra ut. Det er ikke et drivbart område, noe som er dokumentert. Videre hevdes det at det vil være trafikkfarlig å utvide bruken av avkjørselen som allerede er der. Det har ikke skjedd ulykker på Skånlandsveien de siste 4 år med registrering. En ny avkjøring er nettopp innvilget 300 meter unna den aktuelle tomta. Planutvalget har imøtegått alle argumentene fra sektormyndighetene og konkludert at fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge dispensasjonssøknaden.

Det er også verdt å merke seg at i det avgjørende møtet i planutvalget var 5 dispensasjonssøknader til behandling. 4 av sakene gikk enstemmig gjennom, men denne ene saken er tydeligvis blitt en prinsippsak for Senterpartiet i kommunen. Gjelder ikke samarbeidsavtalen i de andre sakene hvor det dispenseres fra LNF området i kommunen?

Tjeldsund kommune har nettopp vedtatt et budsjett som legger opp til at det skal komme 50 nye innbyggere til kommunen neste år. Hvordan skal Tjeldsund kunne øke innbyggertallet når de velger å si nei takk til den første muligheten de har for nye innbyggere? Skal kommunen ekspandere og oppnå sine egne målsettinger, gitt i Tjeldsund kommunes planstrategi for perioden 2020-2024, må det dispenseres fra LNF områder. Den eksisterende reguleringsplan gir ingen mulighet for ekspansjon uten å dispensere fra LNF områder, derfor har kommunen dispensert stort både fra strandsone og landbruksjord når det gjelder egne prosjekter.

I den aktuelle saken ønsker en familie å bygge på en tomt som i utgangspunktet var skilt ut som byggetomt, ref skjøtet på tomta, men flere forhold gjorde at det ikke ble bygd den gang. Nå ønsker slekta å komme tilbake til kommunen og etablere seg. Tomta er en 20 meter smal parsell fra veien ned mot sjøen og det er dokumentert fra dem som slår marka i dag at området ikke er egnet til jordbruksformål. Den er altfor liten til at det er mulig for moderne maskiner å bruke den.

Tjeldsund kommune er ikke tjent med et spill på tvers av ønskene til innbyggere og flertallet av politikere. Det er å håpe at fornuften kan seire og ikke stoppes av et partipolitisk spill. Det er ikke Tjeldsund kommune tjent med i lengden.