Meninger:

Hvorfor ikke forsøke desentralisering, i stedet for sentralisering

Kommentar til Rådmann Torbjørn Simonsens forslag til innsparingstiltak i Tjeldsund.

Tjeldsund kommune  Foto: Jon Eirik Olsen (arkiv)

nyheter

Forslaget omfatter en sterk sentralisering av skole og barnehage tilbudet i kommunen. Dette vil gjøre det langt vanskeligere for bedriftene i kommunens bygder å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Det samme gjelder tiltakene innenfor omsorgssektoren med sentralisering av tilbudene til Evenskjer.

I bygda Grovfjord sysselsetter bedriftene innenfor havbruk, kraft produksjon, skipsbygging og skipsreparasjon om lag 250 personer, vesentlig menn. En betydelig del av disse pendler fordi jobbtilbudet for ektefellene begrenser seg til de som er kommunalt ansatt. Grovfjord Mek. Verksted har av denne grunn plassert flere ingeniører i Harstad. Legges barnehagen og aldershjemmet i Grov ned forsvinner følgelig dette jobbtilbudet. Og nedleggelsen av barnehagen betyr i seg selv en hemsko når bedriftene skal rekruttere ungdommer til bygda.

Hva med å snu pila? Vurdere desentralisering i stedet for sentralisering.

For det første er det ikke opplagt at sentralisering gir den innsparing som teoretisk synes mulig. Reduksjon av lønnskostnadene er umulig fordi kommunalt ansatte vanskelig kan sies opp. Erfaringer fra sammenslåing av andre kommuner i Troms bekrefter dette.

Andre driftsutgifter som eksempelvis vedlikehold, kan reduseres ved å ta i bruk nye og moderne bygg. Men dette tror jeg er mere marginalt.

En vurdering av desentralisering bør så absolutt gjennom føres. Da fjerner en de negative effektene som sentraliseringen innebærer med avvikling av kommunale tilbud i bygdene som nevnt ovenfor. Gjennom i stedet å bevare og flytte kommunale tjenester ut i bygdene, legges et sterkt grunnlag for å videreutvikle bedriftene i disse. Ett slikt tiltak som bør vurderes er å realisere den økning av sykehjemskapasiteten som kommunen behøve i Grov i stedet for på Evenskjer. Det vil øke antallet arbeidsplasser som kvinner søker. Flere kvinner i bygda betyr flere barn. Barnehagen kan beholdes. Skolen får flere elever. Og bygdas bedrifter får en kraftig økning av sin evne til å konkurrere om kvalifisert personell. Det er en grunnleggende forutsetning for videre utvikling.