Meninger:

Slaget om oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Oppdrettslokasjoner er svært arealkrevende og fortrenger andre brukere ut av områder som tradisjonelt har vært brukt til rekreasjon og fiske.

Illustrasjon 

nyheter

Kvæfjord Båtforening (småbåthavn på Borkenes, 100 medlemmer) viser til omsøkte lokaliteter for produksjon av oppdrettsfisk i Sortland kommune, – lokaliteter ved Gapøya (naturreservat) og ved Kinnholmen. Søker for alle lokaliteter er Eidsfjord Sjøfarm AS, Sortland.

Kvæfjord er nabokommune til Sortland og de omsøkte lokaliteter ligger enten helt inntil eller svært nær grensen til Kvæfjord. Medlemmene i Kvæfjord Båtforening er aktive brukere av områdene og mener seg derfor meningsberettiget i sakens anledning, og fremlegger med dette sine synspunkter som er basert på allmenn kunnskap og generasjoner av erfaring.

Godfjorden er fra gammelt av kjent som en rik fiskefjord og så langt en av de svært få oppdrettsfrie fjordene i regionen, – ja kanskje i Norge. Ihht Sortland kommune's arealplan (2017) skal akvakultur IKKE tillates i området. Godfjorden og begge sider av Gapøya (Sortland og Kvæfjordsida) er svært populære blant båtfolk i Sortland og Kvæfjord og hele området har mange gode og mye brukte fiskeplasser. Et oppdrettsanlegg ved Gapøya, er vi redd, vil ha ei ødeleggende virkning på dagens gode gyte/yngel- og oppvekstforhold av mange fiskeslag, og vil på sikt og for alltid ødelegge Godfjorden som fiske- og rekreasjonsområde.

Vi har videre registrert at Eidsfjord Sjøfarm har meddelt et ønske om å flytte en av de omsøkte lokaliteter fra Finnsæter til Kinnholmen noen få sjømil lengre mot nord og vest.

Kinnholmen har rike fiskeplasser 360 grader rundt holmen og er blant de mest populær fiskeplasser året rundt for folk fra Sortland, Kvæfjord, Andøya og Grytøya (Harstad komm.), – særlig for fiske etter auar, sei, torsk og kveite. Området har også rike korallforekomster.

Et oppdrettsanlegg ved, eller i nærheten av Kinnholmen vil med stor sannsynlighet ødelegge områdets særs viktige funksjon som gyte/yngel- og oppvekstområde for mange fiskeslag og annet liv i næringskjeden.

Oppdrettslokasjoner er svært arealkrevende og fortrenger andre brukere ut av områder som tradisjonelt har vært brukt til rekreasjon og fiske. Store arealer blir fysisk sperret og hindrer/begrenser populære sjøfartsårer og kan også hindre innsig av mange fiskeslag, sild og makrell. Slik fortrengning har i lang tid skjedd langs hele kysten, og nå føler svært mange at grensen er nådd. Tildeling av nye oppdrettsarealer bør absolutt avventes til det pågående arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen blir ferdig.

Hva gjelder miljøet i havet foreligger mengder av dokumentasjon på de negative konsekvenser fra oppdrett som følge av medisinering og avfall/avføring. Det forventes at ansvarlige myndigheter som kommuner og fylke er sitt ansvar bevisst, og gjennom ansvarsfull bruk av lovverket vil bidra til fremtidig sikring av den fantastiske fauna og livet i havet som også vi er en del av.

For øvrig støtter vi Kvæfjord kommunes uttalelser i sakens anledning.

Kvæfjord Båtforening ber Sortland kommune si NEI til Eidsfjord Sjøfarm AS' søknad om dispensasjon fra vedtatt arealplan med formål å etablere oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen.