Meninger:

Er samene i Norge «indigenous peoples»/«urfolk»?

Er samene i Norge utøvere av en unik kultur? Forholder samene i Norge seg til mennesker og miljøet på en unik måte?

SAMENES NASJONALDAG: Fra feiringen av Samenes nasjonaldag i 2017.   Foto: FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

nyheter

Det som Regjeringen i Norge omtaler som urfolk, blir i FN systemet omtalt som «indigenous peoples». (Indigenous betyr innfødte.) Hva som kjennetegner de gruppene som FN omtaler som «indigenous peoples» informeres det om på FN sin hjemmeside. Regjeringen hevder at samene i Norge er en slik befolkningsgruppe.


Tjeldsund foran store endringer: – Hva er feil med Dielddanuori suohkan?

Ifølge rådmann Torbjørn Simonsen er innlemmelsen i det samiske språkforvaltningsområdet den største endringen Tjeldsund kommune går gjennom.


Hvem er «indigenous peoples» ifølge FN?

FN ser på det slik: «Indigenous peoples» er etterkommere til befolkningsgrupper som hadde unike, kulturelle trekk - og de er utøvere av unike kulturer og måter å forholde seg til mennesker og miljøet på. De har beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i. Til tross for deres kulturelle forskjeller innbyrdes, deler «indigenous peoples» fra hele verden, felles problemer som er knyttet til beskyttelsen av deres rettigheter som distinkte mennesker.


Historisk begivenhet i Andørja kirke: Trolig den første norsk-samiske gudstjenesten på 100 år

Anne Kristine Ekman forteller at hun på søndag 13. september var med i det som trolig var første norsk-samiske gudstjenesten i Andørja kirke på 100 år. Datteren hennes, Frøya, fikk stadfestet navnet sitt denne dagen.


«Indigenous peoples» har søkt anerkjennelse av deres identitet, livsstil og deres rett til tradisjonelle landområder, territorier og naturressurser i årevis, men gjennom historien har deres rettigheter alltid blitt krenket. «Indigenous peoples» er i dag uten tvil blant de mest vanskeligstilte og sårbare menneskegruppene i verden. Det internasjonale samfunnet anerkjenner nå at det kreves spesielle tiltak for å beskytte deres rettigheter og opprettholde deres distinkte kulturer og livsstil.

De spørsmålene som det da er naturlig og nødvendig å stille er:

1.\u0009Er samene i Norge utøvere av en unik kultur?

2.\u0009Forholder samene i Norge seg til mennesker og miljøet på en unik måte?

3.\u0009Har samene i Norge «beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i.»?

4.\u0009Er samene i Norge «i dag uten tvil blant de mest vanskeligstilte og sårbare menneskegruppene i verden.»?


Sannhets- og forsoningskommisjonen

Setter søkelyset på uretten fornorskningspolitikk førte til

Torsdag kveld inviterte medlemmer av Sannhets- og forsoningskommisjonen til åpent møte på Várdobáiki for å fortelle om mandatet sitt og få innspill fra den samiske befolkninga i regionen.


Hvem vil svare ja til ett eller flere av disse spørsmålene?

Den norske Regjeringen definerer samene i Norge som «indigenous peoples»/«urfolk». Den begrunner dette med at de er etterkommere av en befolkningsgruppe (samer) som bodde i Norge da Norges statsgrenser ble trukket på 1700- og 1800 tallet. Regjeringen har dette historiske elementet som sitt eneste kriterium, mens FN fokuserer som en kan se, på nåsituasjonen. Den norske Regjeringens forståelse avviker derfor fundamentalt fra det som er den internasjonale forståelsen.

Norske myndigheter nekter plent å vurdere samenes nåsituasjon i Norge når de begrunner at samene i Norge er «indigenous peoples»/«urfolk» og dermed er berettiget til å bli tildelt en mengde særrettigheter som en følge av det.

Nekter norske myndigheter å gjøre en slik vurdering fordi at de er pinlig klar over at samene i Norge ikke oppfyller de betingelsene som FN legger til grunn?

Kilde:

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html