Naturvernforbundet i Troms ut mot økt oppdrett ved Dale i Toppsundet

Den samlede påvirkningen fra oppdrettsnæringen i produksjonsområde 10 (Andøya til Senja), er allerede for stor til at en ytterligere økning i biomasse ved anlegget Dale i Toppsundet bør tillates.

UEGNET Det er allerede mer enn nok oppdrettslaks i merdene ved Dale på Grytøya, konkluderer Naturnvernforbundet i Troms.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Dette skriver Naturvernforbundets styre i Troms i en pressemelding. Lokaliteten det er snakk om eies av Salaks.

Gitt det solide kunnskapsgrunnlaget som allerede finnes om de negative konsekvensene for naturmangfoldet i område 10 fra oppdrettsvirksomhet, samt hensynet til den åpenbart økte risikoen for fremtidig skade på naturen i området som kan inntre ved å la næringen ekspandere ytterligere, anbefaler vi et avslag på søknaden om økning av biomasse fra 3600 tonn til 5500 tonn, påpekes det.


Oppdrettselskap søker om utvidelse

Salaks AS søker om utvidelse av akvakulturtillatelse på lokaliteten i Dale utenfor Grytøya i Toppsundet.


Forbundet lister opp følgende argumenter:

Lakselus: – I havforskningsinstituttets forskningsrapport «Kunnskapsstatus lakselus 2020- Effekt av lakselus på vill laksefisk» fremkommer det at område 10 har et generelt problem med lakselus siden temperaturen i området er moderat gunstig for lakselus i den tiden smolten vandrer ut av elvene, og gunstig i perioden sjøørreten er på beitevandring. Videre viser forskningen at de arealene som er mest utsatt for dette nettopp er på sørsiden av Senja, der Grytøya (og lokalitet Dale) ligger.

Laksesykdommer: – Ny forskning viser at ILA er en stor trussel mot vill laksefisk. I område 10 er det allerede restriksjoner på grunn av ILA og nye tilfeller er blitt oppdaget så sent som i år (2020). Ifølge forskning.no ser det også ut til å være en økning av sykdomstilfeller. Flere av disse i Troms. Området der Dale ligger er allerede i en overvåkingssone for ILA. Tillatelse til kapasitetsøkning i dette området bør derfor i henhold til føre-var prinsippet ikke tillates.

Tetthet av anlegg: – I dag bruker Mattilsynet en anbefalt minsteavstand på 2,5 kilometer mellom akvakulturanlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på inntil 3600 tonn som retningsgivende for å unngå «uakseptabel risiko for spredning av smitte. Foranlegg over 3600 tonn er den anbefalte minsteavstanden til andre akvakulturanlegg fem kilometer». Nærmeste anlegg «Toppsund vest» ligger ca. 2,8 kilometer fra «Dale», og det burde derfor ikke tillates kapasitetsøkning med begrunnelse i føre-var prinsippet og mattilsynets anbefalinger. Dette punktet fremstår særlig aktuelt gitt den foreliggende situasjonen med lus og laksesykdom i området.

Algeoppblomstring: – Årsaken til algeoppblomstring i området er ennå ikke klarlagt. Selv om havforskningsinstituttet avviser at oppdrettene selv er årsaken til algeoppblomstringen, heter det at «forskerne likevel ikke kan utelukke at næringssalter fra oppdrettsanleggene er med på å forlenge algeoppblomstringen når den først er i gang».


Leserinnlegg:

Toppsundet «under angrep» av oppdrettere igjen

Søknaden fra Salaks om utvidelse av sin lokalitet i Toppsundet liggger nå til ettersyn i Harstad rådhus. – Da må politikerne vise at de er klartenkt, har «bein i nesen» og viser hensyn til miljøet og regionens befolkning, sier Anne Vik Kvæfjord.


Bunntilstand lokalitet: – I C- undersøkelsen vedlagt søknaden fremgår det av bunndyrundersøkelsen at tilstanden på stasjon C-1 er dårlig når det angår individtetthet, og at det er kun to typer individer som er registrert. Begge disse er kjent for å være særlig forurensningstolerante. En utvidelse av biomasse (antall fisk) på samme areal vil dermed høyst sannsynlig føre til ytterligere forverring av bunntilstanden ved lokaliteten og er i strid med føre-var prinsippet.

Fiskerikonflikt: – Det er en kjent konflikt mellom tradisjonelt kystfiske og oppdrett i åpne anlegg. Den voksende havbruksnæringen beslaglegger havområder som tradisjonelt har vært brukt til kystfiske. Økt kapasitet på arealer der det allerede er gitt konsesjon til oppdrett må sies å være en del av dette bildet.

Begrunnelse: – Salaks hevder at denne biomasseøkningen er nødvendig for å opprettholde aktiviteten ved firmaets slakteri. Naturvernforbundet i Troms stiller seg noe undrende til et slikt argument, da dette ikke er eneste oppdrettslokalitet som Salaks driver, det er snakk om syv andre lokaliteter.

Lokal motstand: – Forbundet er kjent med at det er stor folkelig motstand mot utvidelse av virksomheten til åpne oppdrettsanlegg i Sør-Troms. Jf. for eksempel Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms. Naturvernforbundet i Troms er også bekymret over situasjonen i Sør-Troms og fraråder på det sterkeste ei ytterligere økning av biomassen i området.


– Snart har vi ubemannede fartøyer

Harstadbaserte NSK Ship Design tegnet og konstruerte Nordlaks sin Havfarm 1. Eier og gründer Kjartan Karlsen er øksnesværing og deler her med VOLs lesere noen tanker rundt hvordan framtidens fiskeri- og havbruksflåte kan bli.


Pressemeldingen er undertegnet av fylkesleder Anne-Lise Mortensen, på vegne av Naturvernforbundet i Troms.