Forvrengning av sannheten, Tjeldsund kommune?

Fylkesmannen for Troms og Finnmark (FTF) har nå sendt søknaden om oppdrettslokalitet ved Langeberg inn til avgjørelse i Kommunal og beredskapsdepartementet. FTF står fortsatt på sin innsigelse og mener søknaden ikke kan imøtekommes av hensyn til den store lusekonsentrasjonen og hensynet til anadrom villfisk i regionen.

Det stilles spørsmål ved Tjeldsund kommunes uttalelser.  Foto: Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommunes uttalelse må ses på som en bevisst underdrivelse av fakta

nyheter

Oversendelsesdokumentet til departementet inneholder flere vedlegg/partsinnlegg, og ett av dem er Tjeldsund kommunes uttalelser.

Her er sitater fra Tjeldsund kommunes uttalelser i oversendelsesdokumentet:

1.«Kommunen er ikke uenig i at elvene i planområdet er påvirket av rømt oppdrettslaks, og at flere elver har svært dårlig genetisk status. Imidlertid viser kommunen til data og overvåkning i de senere år har pekt på en positiv utvikling, og at mengden rømt laks i elvene er lav og på et akseptabelt nivå i forhold til fremtidig påvirkning.»

Dette er direkte feilinformasjon, og rømningsnivået på nasjonalt plan er i 2020 dramatisk høyt. Så høyt at til og med en oppdrettspositiv fiskeriminister har kalt næringen inn på teppet den 5.10 for å kreve at den tar ansvar.

Tjeldsund kommunes uttalelse må ses på som en bevisst underdrivelse av fakta i den hensikt å løpe Nothern Light Salmon / Sørrollnesfisks ærend.

2. «...det er gjort konkrete vurderinger av problemstillingen og konkludert med at de foreslåtte nye lokaliteter ikke vil medføre et uakseptabelt nivå av lakselus».

Hvem har gjort disse vurderingene? Dette er stikk i strid med de vurderingene miljøavdelingen i fylket har gjort. Heller ikke i overenstemmelse med Havforskningsinstituttets infobase.

3. «Kommunen fremholder at koordinert brakklegging trolig er et av de viktigste og beste virkemidlene i å forebygge lakselusinfeksjoner i et område».

Igjen en påstand som ikke holder mål. Lokalitetene som er tenkt brakklagt koordinert ligger i samme fjordsystem, og luselarvene følger strømmen. Mengden oppdrettslaks blir den samme.

4. «Slik kommunen ser det er det ikke naturlig eller ønskelig at kommunen på plannivå griper inn i vurderinger som gjøres som del av konsesjonsbehandlingen, herunder stiller miljøkrav,........»

Denne formulering viser manglende bruk av føre- var-prinsippet! Det historiske/kulturelle ansvaret for Rensåelva og Tennevikvassdraget som kommunen faktisk har, neglisjeres totalt.

5. «Kommunen fremholder også viktigheten av ny lokalitet har for næringslivet og peker på at en lang rekke bedrifter ogarbeidsplasser i kommunen er direkte eller indirekte berørt av akvakultur-næringen. Kommunen mener det prinsipielle spørsmålet i denne saken er hvorvidt manglende oppfyllelse av kvalitetsnormen (for anadrom villfisk) som følge av tidligere hendelser, automatisk skal medføre innsigelser mot fremtidige tiltak dersom situasjonen i nåtid er endret,......»

Dersom formålet med ny lokalitet er koordinert brakklegging, kan man neppe snakke om mange arbeidsplasser. Det driftes jo ikke flere lokaliteter?

Å refere til «tidligere hendelser» i denne saken blir i drøyeste laget. 2019 var et luseår av de sjeldne i regionen, 2020 har vært et alvorlig sykdomsår (ILA) og rømningene de siste årene har vært rekordstore. Vårt distrikt hadde nylig rømming hos Nordlaks i Lødingen kommune.

Tjeldsund kommunes uttalelser er en bevisst og beklagelig vridning av sannheten i den hensikt å feilinformere departementet. Hvilke motiver ligger bak?