Leder Harstad Tidende

Tvilsomt smittetiltak

Skjenkestopp ved midnatt kan saktens sees som et beskjedent offer når man står overfor en dødelig viruspandemi. Men spørsmålet bør jo være hvordan dette smitteverntiltaket faktisk virker.

Usikkerheten om hvordan skjenkestoppen faktisk virker, burde tilsi varsomhet med et så vidt drastisk tiltak.

nyheter

Fersk statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser økt smittespredning her i landet de siste fire ukene frem til midten av august. Spredningen er nå størst i aldersgruppen 20 til 40 år, gruppen som vel er oftest å finne på så vel utesteder som på de private festene som anses problematiske i smittesammenheng. Kronargumentet mot skjenkestopp er at folk ikke går hjem når kranene skrus igjen klokken 24, men fortsetter festen på steder uten den kontrollen som skjenkestedet er underlagt.

Innføringen av skjenkestopp setter imidlertid ikke noe synlig skille i FHI-statistikken. I de to ukene både før og etter lørdag 8. august ble ett av fem nye smittetilfeller rubrisert under «private arrangementer». Fire uker er en kort periode, og folk kan være usikre på hvor de har pådratt seg smitten. For myndighetene kan smittesporing være et tidkrevende stykke arbeid. Det gjelder enten det antas å ha skjedd på private sammenkomster eller på utsteder. FHIs materiale er kort sagt beheftet med atskillig usikkerhet.

Som statsminister Erna Solberg (H) har påpekt, er det dessuten grenser for hvor detaljert myndighetene har tenkt å kontrollere befolkningens bevegelser. Og på enhver pressekonferanse med det stående panelet - og ved andre naturlige anledninger - er det på sin plass å minne om den enkeltes ansvar. Det nye tyngdepunktet i smittestatistikken, 20-40-åringer, har nok færre sykehusinnleggelser og forsvinnende få dødsfall, men bidrar til en smitteøkning som i neste omgang vil ramme de mer sårbare gruppene.

Men nettopp usikkerheten om hvordan skjenkestoppen faktisk virker, burde tilsi varsomhet med et så vidt drastisk tiltak. Serveringsbransjen slet tungt under første etappe i koronatiden og har i alt overveiende grad etterlevd restriksjonene med avstand og antallsbegrensninger som ble innført i neste omgang. God kontroll med at disse reglene etterleves ville trolig ha vært mer treffsikkert enn økte politiressurser for å sjekke privatfester med jevnt over større smitterisiko. Her bør regjeringen snu i tide.