Meninger:

Bøndene trenger jorda til dyrking, mer enn Harstad trenger en ny golfbane i Sørvik/Halsebø

Vi hadde regnet med at Harstad kommunes lokalpolitikere ønsket å bevare landbruksproduksjon og selvforsyning i eget område, sett i lys av hvordan situasjonen i verden har utviklet seg.

  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Åpent brev til politikere i Harstad kommune.

Styret i Troms Bondelag har i lengre tid fulgt saken angående etablering av golfbane i Sørvik/Halsebø i Harstad kommune, og ønsker å komme med noen betraktninger til politikere som styrer arealprosessene i kommunen.

I konsekvensutredningen som er vedlagt sakspapirene til planutvalgets behandling i forrige uke, kunne man lese beskrivelsen av dagens arealbruk: Viktig landbruksområde, lokalitet for vinterbeite elg og friluftsområde. Troms Bondelag er klar over at jord som blir brukt til golfbaner fint kan tilbakeføres til jordbruksjord på et gitt tidspunkt, men problemet er at det er bønder i området som ønsker å benytte arealet nå og i tiden fremover. Det er vanskelig å motivere unge bønder til å satse på tradisjonell landbruksproduksjon i en kommune der man ikke verdsetter jordbruket i den grad som er ønskelig.

Vi har tidligere påpekt flere momenter angående verdien av landbruksjord som er i drift, og minner om at omdisponering av matjord til annet formål enn landbruksvirksomhet vil være i strid med det nasjonale målet om økt matproduksjon.

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere, muligheten til å dyrke mat på egen jord. Jordvern er ingen særinteresse for bønder, men en samfunnssak. Vi hadde regnet med at Harstad kommunes lokalpolitikere ønsket å bevare landbruksproduksjon og selvforsyning i eget område, sett i lys av hvordan situasjonen i verden har utviklet seg.

Sørvik/Halsebø er et av kommunens kjerneområder for landbruk – arealer som er viktige for to av landbrukets sentrale samfunnsoppgaver – matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Harstad kommune anbefaler selv at kjerneområdene har en viss størrelse og sammenheng, og vi hadde derfor forventet at det ikke skulle forekomme en oppsplitting av arealet på grunn av andre interesser for bruk av området.

Våren 2020 har satt fokus på hvor viktig lokal matproduksjon er i vårt samfunn. Det er definert som en samfunnskritisk funksjon, som vi hadde forventet at også Harstad kommune ville prioritere.

Ut ifra den politiske plattformen som er gjeldene for perioden 2019 - 2022, for partiene Harstad Arbeiderparti, Harstad Senterparti, Harstad Sosialistisk Venstreparti, Harstad Venstre og Harstad Kristelig Folkeparti, kan vi lese følgende:

- Styrke jordvern av både dyrket og dyrkbar mark med sikte på å opprettholde eller øke mengden dyrket areal

- Innføre nydyrkingstilskudd etter modell fra Kvæfjord

- Øke satsingen på skogbruk i Harstad kommune

- Styrke lokal matproduksjon

Troms Bondelag stiller spørsmål om hvorfor ikke disse punktene er fremtredende i arbeidet med arealet på Halsebø. Troms Bondelag mener det bør være i Harstad kommunes interesse å bevare allerede oppdyrka areal i stedet for å legge opp til nydyrking, som blir en betydelig større og mer kostbar oppgave.

Vi ønsker også å referere til den nylig publiserte rapporten fra NIBIO: «Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge – oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018» som viser at jordbruket i Harstad kommune skaper verdier for 41 millioner kroner. Det skaper ringvirkninger og arbeidsplasser.

Det er 214 sysselsatte i landbruksbasert industri i kommunen, i tillegg til 161 sysselsatte i primærnæring som omfatter jordbruk, skog og fiske. Av disse er det 100,7 årsverk i jordbruk. Hvor mange ansatte genererer en golfbane, og vil dette være en samfunnskritisk gruppe som skal på BANEN neste gang samfunnet står overfor en krise?