Søker om utvidet oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Ellingsen Seafood AS søker om en utvidelse av anleggsrammen på deres lokalitet i Tjeldsund med fire bur.

Ellingsen Seafood AS søker om utvidet oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.  Foto: Arkivfoto.

nyheter

Anlegget vil bestå av 10 bur på to rekker, der den ene rekken består av seks bur (dagens klarerte anlegg), og en rekke består av fire nye bur. Det søkes i midlertid ikke om utvidelse av biomassekapasitet.

Uttalelse med merknader fra offentlig ettersyn være oversendt fra kommunen til fylkeskommunen seneste 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker, og behandles i kommunale utvalg. Dersom kommunen mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal dette meldes i svaret til fylkeskommunen.