Legger fram møkkaforslag

Kvæfjord kommune har mottatt reguleringsforslag fra Kvæfjord Miljøjord SA for etablering av næringsbedrift på den nedlagte travbanen på Kvæfjordeidet.

STARTSKUDD Hinnstein har på vegne av sin klient Miljøjord levert et privat reguleringsforslag for etablering av virksomhet på Kvæfjordeidet. Illu  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Selskapet ønsker som kjent å utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel. Selskapet vil benytte seg av lokalt råstoff ved bruk av tørrstoff fra landbruksnæringen og fiskeslam fra oppdrettsnæringen. Sammen med flis fra lokale gårdskogeiere er det kortreiste råvarer som skal foredles.


Kvæfjord-bønder gjør møkk til cash: – Vi tar sikte på at dette kan gi en bra inntekt

Kvæfjord-bønder starter selskapet Kvæfjord Miljøjord og skal omgjøre møkk til cash. Miljøtiltak blir inntektskilde og Kvæfjord styrkes som landbrukskommune. Tiltaket får støtte fra Troms fylkeskommune.


Saken skal opp i Teknisk utvalgs møte 9. juni. Kommunedirektørens innstilling er at planene legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker.

I dag er det slik at kloakkslammet leveres til deponi. Tiltaket vil etter administrasjonens oppfatning føre til inngrep i området i form av nybygg og påvirke på dagens situasjon, men dets omfang og størrelse gjør at dette vurderes som å være forsvarlig.

Planforslag har innledningsvis vært til offentlig ettersyn med mindre del av planområdet innenfor endrive-/flyttelei for rein. Tiltakshaver har fått tilgang på arealer som resulterer i at tiltakshaver finner det gunstig å utvide planområdet, slik at hele næringsarealet kan trekkes helt vekk fra drive-/flyttelei for rein og vil gjøre bruk av den andre halvdelen av tidligere travbane, opplyses det i sakspapirene.