Dette skal kvæfjerdingene leve av de neste årene

Hvis man ser bort ifra de offentlige arbeidsplassene, skal de i hovedsak lene seg på landbruket m/avledede næringer, reiseliv, handel, service, småindustri, næringsutvikling i Gullesfjorden, innovasjon og kompetanse.

Folksomt ved bodene på Borkenes under Bondens marked. Dette illustrerer næringspotensialet i kortreiste, lokale delikatesser, et poeng spesielt nevnt i forslaget til Strategisk Næringsplan for Kvæfjord 2020-2024.  Foto: Illustrasjon - Tore Skadal

NØKKELNÆRING Landbruket, med muligheten for gårdsturisme og kortreiste produkter i matveien har en sentral rolle i kommunens næringsplan.  Foto: Arkiv - Kjell Magne Angelsen

PLAN Næringsrådgiver Ellen Eliseussen i Kvæfjord har vært sentral i arbeidet med ny strategisk næringsplan.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

I hvert fall er det dette lokalpolitikere og administrasjonen ser for seg. De nevnte bransjer er definert som satsingsområder i forslaget til Strategisk næringsplan for perioden 2020–2024.

Planen har visjonen: "Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse". Kommunen ser på sin egen rolle som en tilrettelegger, samarbeidspartner og støttespiller til alle som vil drive næring.

Man skal legge til rette for næringsutvikling generelt og på de områdene som er vedtatt i planen spesielt.


Søker støtte til gründerprosjekt

Eldevik Industridesign vil ha tilskudd fra Kvæfjord kommunes næringsfond. Administrasjonen er positiv.


Avledede næringer som lokal videreforedling av mat, opplevelses-utvikling på egen gård og omsorgstjenester i landbruket skal ifølge planen gis spesiell oppmerksomhet. Ikke minst gis vilkår for etablering og videreutvikling.

Planen ønsker å opprettholde et aktivt og lønnsomt skogbruk, som legger til rette for en bærekraftig ressursforvaltning. Eksisterende kulturlandskap skal også forvaltes slik at det er forenelig med et fremtidsrettet landbruk. Ved eksisterende oppdrettsanlegg skal det tilrettelegges for dyrking av tang og tare. Landbruk, fiske og kombinasjonsnæringer skal gis vilkår for vekst og utvikling, heter det.Glemt er heller ikke sentrumsfunksjonene. Det blir de neste årene fokus på forskjønnelse i hele kommunen, og lage en plan på sentrumsutvikling med tanke på vekst i hjertet av kommunen. Det skal legges til rette for etablering og utvikling av faghandel, småindustri og servicebedrifter, spesielt i sentrumsområdene.

Kommunen, gårdeiere og næringsdrivende i Borkenes sentrum skal jobbe sammen for å få inn «rette» leietakere i ledige lokaler, og aller helst næringer som genererer publikumstrafikk.

Kvæfjord sliter med en voldsom handelslekkasje til nærområdet. Den manifesteres ved at man i 2019 hadde en omsetning per innbygger i detaljhandel på kr 21688 kroner. Tilsvarende tall for nabokommunen Harstad var eksempelvis 97239 kroner. Distriktskommunen Ibestad hadde eksempelvis 38391 kroner per innbygger.


MINIPORTRETTET - KOR DET GÅR?

Elise (22) fra Kvæfjord flyttet til Hawaii: – Måtte gå veldig ut av komfortsonen

Bli kjent med Elise Marie Helsingeng (22) som flyttet tilbake til Kvæfjord for å finne ut hva neste steg i livet er.


Kvæfjord står på venteliste for etablering av et vinmonopol. Får kommunen den på plass, vil den ha et tiltrekningsplaster som kan bidra til at innbyggerne velger å gjøre unna mest mulig av handlingen i egen kommune, samt tiltrekke seg kunder fra utenfor kommunegrensene.

Kommunen blir ofte betegnet som "jordbærbygda", eller landbrukskommunen. Men Kvæfjord har faktisk en rekke servicetilbud, som blomsterbutikk, gartneri, frisør, naturterapi, multiservice, snekkertjenester, installasjonsvirksomhet, eiendomsselskaper, regnskap, revisjon, bilverksted og drivstoffpumpe, påpekes det.

Næringsplanen legger noen forutsetninger til grunn. Den skal være tuftet på FNs bærekraftsmål, og bidra til at Kvæfjord skal være et samfunn med fokus på matproduksjon, produktutvikling, bærekraft og miljø. Den er utformet på bakgrunn av en rekke innspill fra både planleggere, borgere og eksisterende næringsvirksomheter. Næringsrådgiver Ellen Eliseussen har vært fagansvarlig for planarbeidet, i tett samarbeid med samfunnsplanleggeren Ellen Ervik.

Planen er ikke skrevet på steintavler. Den skal i hovedsak være retningsgivende, og rulleres ved behov. Et styringsverktøy for en helhetlig næringspolitikk. Ikke minst er det et poeng å gi aktørene i næringslivet forutsigbarhet rundt hvilke satsingsområder kommunen vektlegger spesielt. Rask saksbehandling, samarbeid og tilrettelegging er pilarene.


Kvæfjord kommune går imot etablering av havbruk i Godfjord

Formannskapet har tidligere gått imot oppdrett i fjorden. Nå har kommunestyret gitt sin tilslutning – enstemmig.


11. mai skal den vurderes i formannskapet. Utgangspunktet er at kommunen ønsker å fremstå som næringsvennlig og stimulerende til økt verdiskaping og sysselsetting. Kommunedirektør Merete Hessens innstilling går på at formannskapet vedtar planen og sender den til kommunestyret for behandling i juni.