Meninger:

Kommuner kan ikke bøtelegge folk for å mate fugler

Kvæfjord kommune har varslet forbud mot å mate måker og andre ville dyr (ref. innlegg på kommunens hjemmeside).

FEIL TOLKNING Kvæfjord kan ikke bøtelegge folk for å mate fugler, hevder forfatteren av leserinnlegget.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Forbudet gjelder fra alle kommunale og offentlige bygg og fra andre faste eiendommer som grenser mot offentlig sted, som defineres som «vei, sti, park, torg og lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for allmennhetens ferdsel».

Med dette har kommunen i praksis forbudt mating av fugler og andre ville dyr overalt i kommunen. Det finnes ikke en fast eiendom som ikke grenser mot en vei, en sti, en strand eller et annet sted som er beferdet. Kommunen prøver på denne måten å kriminalisere folk som legger ut mat til fugler og andre dyr, en normal og fullt lovlig aktivitet.

For å skremme folk til å rette seg etter forbudet viser kommunen til at overtredelse av politivedtektene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Dette er fullstendig hårreisende og et alvorlig forsøk på frihetsopphevelse. Det finnes ikke hjemmel i lovverket for å true folk med bøter eller fengsel for å mate fugler eller andre dyr.

Nome kommune forsøkte å innlemme forbud mot fuglemating i politivedtektene i 2017. De fikk blankt avslag fra Politidirektoratet og måtte trekke forbudet. Politidirektoratet viste til at et slikt forbud ikke hører hjemme i politivedtekter og ikke hører under politiets oppgaver.

Kvæfjord kommune prøver å finne hjemmelsgrunnlag i helserådsforskrifter og i en bestemmelse i politivedtektene om å hindre tilgrising, herunder forbud mot å kaste «fruktskall og annet avfall» på offentlig sted. Denne bestemmelsen tolker kommunen på sin egen måte, og de går langt utover sin myndighet når de truer med straffeforfølgelse av folk som gir mat til sultne dyr.

Måker og andre sjøfugler sliter med dårlig næringsgrunnlag i havet på grunn av overfiske, klimaendring og annen menneskelig påvirkning, og flere av artene er utrydningstruet. Det er et iskaldt samfunn som vil nekte sultne måker og andre fugler en matbit mens vi selv fråtser og kaster en tredel av all mat.

Vi vil kjempe mot dette forbudet som er en ren bløff av kommunen. Mating av fugler og andre ville dyr for å hjelpe dem gjennom vinteren er en fin og meningsfull aktivitet, og omtanke for dyr bør påskjønnes, ikke kriminaliseres. Folk som hjelper dyr i nød har støtte i dyrevelferdsloven og gjør absolutt ingenting ulovlig.