Meninger:

Nå er det nok oppdrett

Med lus, forurensning, algeoppblomstringer og sykdom i våre fjorder, må vi si at nok er nok. Ingen flere oppdrettsanlegg langs kysten. De vi har, må lukkes eller tas på land.

STOPP Nå er det nok oppdrett langs norskekysten, konkluderer forfatter av leserinnlegget.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

Vi trenger politikere som stiller nødvendige rammebetingelser ut fra hensyn til natur og kystbefolkninga

nyheter

Oppdrettsnæringa slik den er i dag, er ikke bærekraftig. Det biologiske mangfoldet langs kysten må vernes. Vi kan ikke tillate at villfisken blir fortrengt eller at dens eksistensgrunnlag blir ødelagt. Ei enkel næring må ikke få fortrenge fjordfiske og den kulturen vi har langs kysten.

Antall oppdrettskonsesjoner har nådd en tålegrense. Legger vi sammen konsesjonene i Sør- og Midt-Troms kommer vi opp i 328 000 tonn laks. Til sammenligning er den norske totalkvoten for torsk i 2019, bare omtrent dobbelt så stor. En slik mengde oppdrettslaks på et geografisk begrensa område, er galskap. Laksen i elvene her har derfor spesielt mye lus. Fjordene blir sterkt forurensa, og det rammer all fisk i fjordene. Det var her vi fikk oppblomstringa av giftalgene. Fiskeriministeren tar ikke dette på alvor når han tvert om godtar større tetthet i merdene for å kompensere næringas tap. Naturmangfoldet underordnes de økonomiske resultatene. Det utsetter villfisken for enda større belastning.