Meninger:

Gangsås Næringspark - fra byggherrens perspektiv

I 2018 kjøpte SE-gruppen AS en tomt på Åsby i Harstad med det formål å bygge et nytt næringsbygg som skal huse våre selskaper XL-BYGG Harstad, Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig, i tråd med gjeldende regulering.

TOMTESTRID Planutvalget og beboere i området på befaring på Gangsås.  Foto: Arkiv - Andreas Isachsen

nyheter

I gjeldende reguleringsplan (vedtatt 2001) og kommuneplanens arealdel 2010, er området avsatt til næring og blandingsformål næring og bolig. I foreliggende forslag til ny kommunedelplan, er området avsatt til næring.

Hensyn til nærmiljøet

Vi har forståelse for at det er en stor overgang å gå fra å ha et grøntareal med fri ferdsel som nærmeste nabo til å få et næringsbygg. Vårt mål i denne prosessen har likevel vært å komme fram til minnelige løsninger som fungerer for alle i nærmiljøet, og vi har ønsket konstruktive tilbakemeldinger velkommen. Derfor ble det lagt til rette for god dialog med naboer og planforslaget ble sendt på høring til alle berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter, og kunngjort både i avisen Harstad Tidende og på kommunens nettsider. Det er også gjennomført egne nabomøter.