Jobber mot algene hele 17. mai-helgen

På grunn av oppblomstringen av alger nord i Nordland og sør i Troms er oppdrettere og fiskeridirektoratet i tett dialog, og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen. 

ALGEKRISE Masseforekomst av algetypen Noctiluca scintillans. Det er fortsatt uvisst hvilken algetype som herjer i Sør-Troms og Nordland nå.  Foto: Illustrasjon - Havforskningsinstituttet

nyheter

Fiskeridirektoratet er i kontakt med alle oppdrettere i de berørte områdene. Det viktigste nå er å hjelpe oppdretterne i en vanskelig situasjon der de må sette all beredskap i sving, skriver direktoratet i en pressemelding.

Hittil er problemet observert i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Det er registrert død fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Det er en alvorlig sitasjon og et betydelig antall fisk har dødd. Mer nøyaktige tall på dødeligheten vil vi komme tilbake til når slik oversikt foreligger, melder direktoratet.

Les også: Nå er det krise!

Det jobbes med modelleringer for om mulig å kunne forutse hvor algebeltene vil bevege seg. Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. Det er en relativt komplisert prosess og resultater fra prøvene er ennå ikke klare.

Fiskeridirektoratet har tett kontakt med ekspertise fra Havforskningsinstituttet for å analysere resultater, utveksle råd og forsøke å forutse eventuell videre utbredelse.

Fiskeridirektoratet skriver også at de vil legge ut oppdatert informasjon om situasjonen daglig i 17. mai-helgen.

Aktørene i Nordland og Troms skal ha høynet sin beredskap, og er ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende.

Les også: Anbefaler å ete tare

Det enkelte selskap bruker sine beredskapsplaner og har iverksatt ulike tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår.

Fiskeridirektoratet er for øvrig ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. De har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt.