Nei til asylmottak

Tjeldsund Arbeiderparti sier nei til mulig etablering av asylmottak i Skånland.

Forslag om asylmottak på Elvemo skaper debatt.Arkiv/illustrasjon 

nyheter

– Skånland som mulig vertskommune kan ikke nekte etablering av et slikt mottak, men Tjeldsund Arbeiderparti mener likevel at lokaldemokratiets synspunkter må fremkomme i en slik sak, heter det i en pressemelding fra styret, Helene Berg Nilsen, Ove Berg, Evald Joakimsen og Pål Brodtkorb.

Norsk Mottak AS har levert anbud knyttet til mulig ny drift av Asylmottak på Elvemo. UDI har i sin anbudsutlysning beskrevet at det ønskes å inngå avtale om særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere med truende og/eller voldelig adferd.

– Skånland har tidligere tatt et stort samfunnsansvar rundt dette med å ta imot flyktninger og asylsøkere- helt siden de første flyktningene kom fra det tidligere Jugoslavia i 1993/94. Tjeldsund Arbeiderparti arbeider for å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, men spørsmålet er om kommunen er faglig og ressursmessig rustet for å levere slike tjenester som kreves, og blir denne saken mer eller mindre utfordrende enn tidligere?

– Befolkningen, særlig i området Steinsland–Breistrand, sitter i dag med svært blandede følelser rundt opprettelsen av et mulig nytt mottak på Evenskjer. I en sak som denne er det viktigere enn noen gang å lytte til befolkningen, heter det.


Meninger:

Asylsøkere med voldelig og/eller truende adferd til Elvemo

Vi ønsker med dette å si fra at drift av asylmottak på felles område for personer som er vurdert å være en trussel for sine omgivelser er uforenelig med vår virksomhet.

 

De mener det er et godt solidarisk utgangspunkt å sette beboerne på et slikt mottak i fokus, og se nærmere på hva de egentlig har behov for, og tilby tjenestene de trenger.

I pressemeldingen diskuterer de politiets Nærpolitireform hvor politiet skulle bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige.


 

– Norge har en dedikert og kompetent politistyrke, som på flere områder er blant de fremste i verden. Likevel er ikke norsk politi godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte, tilstedeværelsen i lokalsamfunnet har blitt dårligere. I praksis dekkes Kvæfjord, Skånland og Harstad av en til to politipatruljer, oftere en enn to. Typisk utrykningstid fra Harstad politistasjon til Evenskjer er 30 minutter. Men utrykningstiden kan like gjerne være lengre eller kortere avhengig av hvor patruljen befinner seg når varsling gis, mener de.

De legger til at det i Norge skal være en grunnleggende rettighet å bli håndtert av en profesjonell politistyrke enten man er gjerningsperson eller offer, fremfor et utrent menneske som påberoper seg å handle i nødrett eller selvforsvar.

Kvalifiserte ansatte

– Statistikken på området viser dessverre at kravet om formalia-kompetanse hos ansatte ved asylmottak i Norge sjelden eller aldri innfris, fortsetter Tjeldsund Ap.

De viser til Mottaket Nordmo utenfor Narvik der tilsynsrapporten fra UDI viste at kun 33 prosent av de ansatte hadde nødvendige faglige kvalifikasjoner. Samme tilsynsrapport avdekket at man ikke klarte å oppfylle bemanningskravet satt fra UDI i anbudsutlysningen.

– Ved Storfossen mottak i Gratangen avdekket UDI samsvarende avvik som for Nordmo mottak i Narvik. De fleste mottak i Norge i dag er drevet etter forretningsmodellen, en ubehagelig tanke å tenke i så måte er at lavere bemanning og ufaglært bemanning koster mindre, og gir potensielt sett større netto omsetning, noe som også er omtalt i de samme tilsynsrapportene. Menneskene som skal bebo mottakene fortjener hjelp, ikke bare oppbevaring, sier styret i Tjeldsund Ap.

Kommunale helsetjenester

De mener videre at noen asylsøkere og flyktninger er traumatisert etter overgrep og vold i fengsel, krig, under flukt og i flyktningleir.

– Enkelte kan også ha traumeerfaring fra barndommen eller medfødt sårbarhet som krever en særskilt oppmerksomhet. Barndomstraumer kan ha større innvirkning på graden av psykiske helseproblemer ved behandlingsstart enn krigstraumer.

– Vanskelig fluktreise kombinert med eventuelle tidligere traumeerfaringer, kan føre til eller forsterke psykiske problemer blant beboere på mottak. Mangel på foreldre/familie og annet sosialt nettverk kan føre til isolasjon og depresjon, og forverre en allerede vanskelig situasjon, heter det videre.

De viser til at posttraumatisk stress- syndrom (PTSD), angst og depresjon forekommer hyppig i disse gruppene. Noen har også psykiske lidelser forut for flukten som krever oppfølging.

– Helsetjenestene bør ha kompetanse til å identifisere alvorlige psykiske helseproblemer og henvise til videre utredning og behandling ved behov. Helsepersonell må vurdere om det vil kreve spesialistutredning som eksempelvis klinisk rettsmedisin, psykologi/-psykiatri, gynekologi, som ledd i korrekt utredning og dokumentasjon.

Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner som forbereder seg på å ta imot flyktninger eller asylsøkere nå oppretter flerfaglige flyktningehelseteam hvor også spesialisthelsetjenesten kan inngå. Teamet bør ha en aktivt oppsøkende tilnærming og kan være bemannet med lege, psykolog, sykepleiere, helsesøster og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse.

Krever ressurser

– Dette er et meget spesielt mottak som kan kreve ressurser som Skånland kommune pr. i dag ikke besitter. Som et resultat av politireformen har ikke Skånland stedlig politi. Politiets responstid kan være høyst varierende, men mest sannsynlig ikke reaktivt nok for å kunne avverge eskalerende situasjoner på mottaket i en tidlig fase, konkluderer de.

De mener et slikt mottak vil kreve ansatte med spesialkompetanse, noe Skånland i liten grad innehar.

– Vi anser det derfor slik at siden dette er en kontrakt på tre år, så vil det være liten sjanse for at det vil bli stor tilflytting av ansatte, snarere pendling. Skatteinntekter vil i så tilfelle ikke tilfalle Skånland. Mottakets størrelse tilsier også at det vil være svært begrenset handel hos det lokale næringslivet. Skånland kommune vil få et såkalt vertskommunetilskudd, men vi kan ikke se at det vil være andre økonomiske gevinster–snarere tvert imot.

Derfor vil ikke Tjeldsund arbeiderparti anbefale at det etableres mottak av denne typen i Skånland, verken på kort eller lang sikt.