Meninger:

Asylsøkere med voldelig og/eller truende adferd til Elvemo

Vi ønsker med dette å si fra at drift av asylmottak på felles område for personer som er vurdert å være en trussel for sine omgivelser er uforenelig med vår virksomhet.
nyheter

Det vises til intervju med ordfører Helene Berg Nilsen i HT den 1. februar i år om mulig lokalisering av asylmottak for personer med utagerende / aggressiv atferd på Elvemo i Skånland. I intervjuet med ordføreren er gruppen beskrevet som mindreårige flyktninger. Dette er ikke korrekt. I anbudsutlysningen fra UDI står det klart at det dreier seg om hovedsakelig voksne. Det er heller ikke riktig av HT å beskrive gruppen som flyktninger.  Det korrekte vil være asylsøkere.

Vår generelle holdning er at kommunene i utgangspunktet må stille seg positive til å hjelpe UDI i arbeidet med integrering av asylsøkere, og at vi alle bør tilstrebe en åpen holdning overfor denne gruppen mennesker.

Denne saken er imidlertid spesiell i og med at det dreier seg om asylmottak for personer som av UDI er vurdert (sitat for anbudsutlysningen): «å utgjøre en trussel for sine omgivelser».

Sigma Nord er etablert på felles område/samme tomt som asylmottaket tenkes og driftes på.

Vi ønsker med dette å si fra at drift av asylmottak på felles område for personer som er vurdert å være en trussel for sine omgivelser er uforenelig med vår virksomhet.

Sigma Nord har hatt sammenhengende drift på avdeling Elvemo i 23 år. Vi har i alle år vært en stabil arbeidsplass i regionen og har opparbeidet stor kompetanse på vårt fagområde. Institusjonen er en del av Helse Nords tilbud til mennesker med rus og avhengighetslidelser.

Alle våre pasienter kommer først til avdeling Fjelldal der de gjennomgår avrusing og får intensiv terapi

Avdeling Elvemo er et videre ledd i rusbehandlingen, som i tillegg til intensiv terapi legger vekt på selvstendighetstrening i trygge omgivelser. Alle pasientene er i en sårbar livsfase der de trenger ro og trygghet for å kunne nyttiggjøre seg behandlingstilbudet ved Elvemo. For mange er også traumebehandling en viktig del av dette tilbudet.

Det vil ikke la seg gjøre å bygge en trygg behandlingsramme for våre pasienter hvis de må leve i et miljø sammen med beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Sigma Nord har ansvar for at pasientene får et faglig godt behandlingstilbud. Vi skal også sikre at alle pasienter føler seg trygge og ivaretatte til enhver tid.

Hvis det opprettes asylmottak for den omtalte gruppen på Elvemo (ca 50 meter mellom Sigma Nord og asylmottaket) vil det bety at våre pasienters behov blir tilsidesatt. Dette er en pasientgruppe som tradisjonelt har hatt lav status i behandlingsapparatet, og det vil være en ytterligere bekreftelse på dette, hvis de får plassert mennesker som er definert som voldelig/truende som nærmeste naboer.

Vårt hovedanliggende i denne saken er å sikre fortsatt god behandling for våre mest sårbare pasienter. Hvis de omtalte asylplanene på Elvemo realiseres betyr det at behovene til vår pasientgruppe, som er vant til å sitte «nederst ved bordet», nok en gang blir satt til side.

Vi vil som fagpersonell si klart ifra at våre pasienter blir skadelidende hvis asylmottaksplanene på Elvemo blir satt ut i livet.