Lovbrudd hos 8 av 10: Det er helt uakseptabelt

Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos 8 av 10 virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen i Nord-Norge.

– At så mange som 8 av 10 virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet Nord-Norge, Vigdis Johnsen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Etter nesten 600 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen har Arbeidstilsynet i Nord-Norge funnet brudd på regelverket hos 8 av 10 virksomheter. De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet har hatt en omfattende tilsynssatsing i overnattings- og serveringsbransjen siden 2015. 573 av totalt over 5 000 tilsyn er gjennomført hos overnattings- og serveringsvirksomheter i Nordland, Troms og Finmark.

– At så mange som 8 av 10 virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet Nord-Norge, Vigdis Johnsen.


Useriøse aktører skal utfryses

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har topp prioritet. Det er nulltoleranse overfor useriøse aktører i byggebransjen.

 

Unge ekstra utsatt

Det jobber over 90 000 i overnattings- og serveringsbransjen i Norge. Svært mange av arbeidstakerne er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Det er lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter, ifølge tilsynet.

Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.

– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Johnsen. 

Arbeidsgivere mangler kunnskap

Tilsynene viser at mange av bruddene handler om hvordan arbeidet er organisert. For eksempel gjelder dette arbeidsavtaler, planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Arbeidstilsynet har også avdekket store mangler i det grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Mange svikter i arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko. Verneombudsordningen er mangelfull, og verken verneombudene eller ledere får den opplæringen de skal ha. Bransjen har også et stort forbedringspotensial når det gjelder det å til å være tilknyttet og bruke godkjent bedriftshelsetjeneste

Mange arbeidsgivere mangler nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne jobbe godt med arbeidsmiljøet, skriver Arbeidstilsynet.

– Noe av dette kan skyldes at det er en bransje med stadige nyetableringer og eierskifter. Men det er ingen unnskyldning. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan føre til skade eller sykdom, sier Johnsen.


Farlig arbeid i høyden gir smekk på pungen

Usikret arbeid i høyden er et problem i byggebransjen. Hittil i år har dette kostet arbeidsgiverne 12,5 millioner i gebyrer.

 

Bransjen preges av høyt arbeidstempo, få pauser, kvelds- og nattarbeid. Stressa og slitne ansatte har større risiko for å gjøre feil, noe som kan føre til skade og sykdom både for seg selv og sine kolleger. Derfor er flesteparten av tilsynene gjennomført når det er høysesong i bransjen, for eksempel på sommeren og i julebordssesongen, når arbeidspresset er størst.

– Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiverne arbeider godt med å kartlegge og vurdere de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, og som kan få konsekvenser for de ansattes helse og velferd, sier Vigdis Johnsen.

3 av 10 får ikke minstelønn

Fra januar 2018 trådde det i kraft en delvis allmenngjøring av tariffavtale (minstelønn) for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. I 2018 har Arbeidstilsynet kontrollert dette i 509 tilsyn på landsbasis, og våre funn viser at 3 av 10 virksomheter bryter loven om allmenngjort lønn.

Siden våren 2017 har det også vært et større fokus på seksuell trakassering i bransjen. I 2018 har Arbeidstilsynet både veiledet om temaet og kontrollert om virksomhetene har rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

– Halvparten av de nesten 300 virksomhetene hvor vi har kontrollert dette temaet har for dårlige rutiner for håndtering av seksuell trakassering, sier Johnsen.

Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med andre myndigheter og kontrolletater, og går ofte sammen på tilsyn når det er mistanke om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.


Rapport: Fortsatt grums i renholdsbransjen

Mange renholdsarbeidere får ikke lønna de har krav på, viser en ny rapport. Samtidig øker presset på renholdsarbeiderne.