Ytterligere forsinkelser på Rolla

Entreprenøren er nå i gang med byggingen av en anleggsveg oppover fjellsiden, for å komme til når det løse fjellpartiet skal sprenges ut og tas ned. Det er også nødvendig å sikre fjellet på begge sider av løsneområdet.

LØSE PARTIER: Det har vært store bevegelser i fjellmassene ovenfor fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune. Foto: Andreas Persson 

nyheter

- Fjellet må sikres både av hensyn til arbeidernes sikkerhet nå, og trafikantenes sikkerhet når vi åpner vegen igjen. Når vi har fjernet de løse steinmassene vil vi vurdere stabiliteten i fjellet bak, og ettersikring vil i verste fall måtte pågå frem til slutten av desember, sier avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen på Ivestad kommunes hjemmeside fredag.

Det berørte området utgjør ca. 400 meter av en strekning på 1300 meter, fra like sør for Hamran til avkjørselen til Sørrollnesfisk, som er under utbedring. Resten av strekningen nærmer seg ferdigstillelse.

- I løpet av uke 40 regner vi med at vegen vil være ferdig asfaltert og rekkverk satt opp, sier Jørgensen.

Tidlig i september ble det oppdaget en utglidning av et fjellparti over Fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune.

Fjellmasser i størrelsesorden 15–20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd cirka to meter ned mot veien, melder veivesenet.


Store steinmasser tas ut av skredfarlig fjellside

Og oppå utglidningen står det plassert en høyspentlinje som forsyner Sørrollnes med strøm.

 

Alternativ ferjerute er satt i drift. Ferjen trafikkerer Stangnes-Sørrollnes-Breivoll. Skyssbåt trafikkerer Sørrollnes-Breivoll. For tider se www.tromskortet.no.

Som et strakstiltak ble området evakuert og det ble innført ferdselsforbud inntil en geologisk vurdering kunne gjennomføres. I dagene etter utglidningen utførte geolog fra Statens vegvesen, med bistand fra ekstern geolog, registreringer og vurdert hvordan denne situasjonen skulle håndteres.

På bakgrunn av de geologiske vurderingene som er gjort, har Statens vegvesen besluttet å ta ned det løse fjellpartiet stykkevis og delt.

Utbedringsarbeidet på Fylkesvei 848 har pågått siden april i år, og skal etter planen ferdigstilles i høst. Tiltaket, som omfatter en strekning på cirka 1300 meter forbi Ura, er det tredje delprosjektet på strekningen Sørrollnes–Hamnvik.


Sprengjobber på Rolla-veien

Det jobbes hele døgnet på tamp for å få ferdig veien gjennom Ura på Sørrollnesveien til 10. oktober.Veien stengt til september

Onsdag 4. april starter arbeidet på fylkesvei 848 i området Ura på Rolløya.