Sykepleiere i nattjeneste ved Stangnes sykehjem:

- Harstad kommune bedriver straffereaksjon

Katastrofeturnus i Harstad kommune, skriver Hanne Marit Bergland, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Troms. - Vi er forpliktet til å se helhetsbildet og ivareta alle yrkesgrupper, svarer kommunen.

– BRUDD PÅ LOVEN: Sykepleierforbundet mener at Harstad kommune bryter arbeidsmiljøloven ved Stangnes sykehjem. Illustrasjonsfoto 

nyheter

I et leserinnlegg skriver Bergland i sykepleierforbundet at Harstad kommune bedriver straffereaksjon for sine sykepleiere i nattjeneste ved Stangnes sykehjem.

- Ved Stangnes sykehjem i Harstad har sykepleierne i nattjenesten i årevis gått i en grei turnus med arbeid 3. hver helg, og med en rimelig fordeling av vaktene. Men nå har arbeidsgiver bestemt at de skal arbeide annenhver helg og det er ikke greit. De ble forelagt en arbeidsplan med arbeid opptil 2 helger på rad, skriver hun.

Vakt på 44 minutter

NSF har ikke sett det mulig å godkjenne denne turnusen, fordi den medfører så stor belastning på arbeidstakerne.

- Og da tar arbeidsgiver i bruk sin straffereaksjon. Sykepleierne på natt ved Stangnes sykehjem har nå en turnus med arbeid alle lørdager og annenhver søndag. I tillegg er det 11 ulike vakttyper hvor den korteste vakten på natt er 44 minutter! De har flere vakter på mellom 44 minutter og i underkant av 4 timer, og med oppmøte og fratredelse midt i svarte natten.

Sykepleierforbundet har hatt kontakt med Harstad kommune, men føler ikke at kommunen har vilje til å løse saken.

Ifølge forbundet er dette brudd på arbeidsmiljøloven § 10–2 nr1: «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger….»

- Belastende

- Nattarbeid er i seg selv særlig belastende både fysisk og psykisk, og påvirker i tillegg arbeidstakernes sosiale liv. Derfor har denne tjenesten behov for ekstra beskyttelse. Selv om sykepleiere har arbeidstid til ulike tider i døgnet, dag, aften, natt og høytider, må en tilstrebe at også de har arbeidstidsordninger som gjør det mulig å delta i det sosiale livet, skriver Bergland.

- De fleste sykepleierne er klar over, og innstilt på, å måtte arbeide også i helg og høytider. Men, i tråd med arbeidsmiljøloven skal dette begrenses mest mulig, nettopp for å ivareta arbeidstakernes behov for blant annet et sosialt liv! Det er og fordi at turnusarbeid er i seg selv krevende hva gjelder å få tilpasning til det øvrige samfunn som er basert på fri i alle helger. Dette er ikke et klokt grep fra Harstad kommune, melder sykepleierforbundet.

Forbundet ved Bergland minner om at sykepleiermangelen er meget stor både i Harstad og landet for øvrig. Hvis arbeidsgiver ikke prøver å legge til rette for gode arbeidstidsordninger så vil de ha enda større problem med rekrutteringen av sykepleiere, skriver Bergland.

- Heltidskultur utfordrer etablert praksis

Rita Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg i Harstad kommune, kjenner seg ikke igjen i at kommunen bryter loven og ikke vil ha dialog.

- Norsk sykepleierforbund fremmer i et leserinnlegg en del synspunkter på ny turnus ved Stangnes sykehjem. Leserinnlegget gir inntrykk av at kommunen bryter arbeidsmiljøloven og ikke er interessert i dialog med tillitsvalgte. Dette er noe vi ikke kjenner oss igjen i. Vi ønsker derfor å sette arbeidet med nye turnusplaner inn i en større sammenheng og gi noen helt konkrete opplysninger om ny turnus ved Stangnes sykehjem, skriver Johnsen.

- Harstad kommune har de siste to årene jobbet for å etablere en heltidskultur innenfor helse og omsorgssektoren, for å gi våre ansatte større stillinger og våre tjenestemottakere større kontinuitet og kvalitet i tjenestene. 16 av 21 avdelinger har nå gjennomgått og justert sine turnuser, i alt cirka 40 turnuser. Flere av turnusene har medført økt helgefrekvens for å kunne øke stillingsprosenter og gi bedre kontinuitet i tjenestene. Det er inngått lokale avtaler med alle fagforeninger om kompensasjon for dette. Alle disse turnusene er utarbeidet i samarbeid med fagforeninger lokalt og er godkjent av alle. Foreløpig resultat av dette arbeidet er at gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de turnusansatte har utviklet seg fra 66 % i 2016 til 84,3 % per mars 2018.

- Godkjent av to andre fagforeninger

Ifølge Johnsen har alle sykehjem i Harstad tatt i bruk, eller er i prosess for å ta i bruk 3–3 turnus.

- Ved Stangnes sykehjem var det behov for å endre på natt-turnusen i etterkant av overgang på dag/aften til 3+3 turnus. Assistenter og helsefagarbeidere i nattjenesten ved sykehjemmet har over flere år arbeidet annenhver helg, enkelte har jobbet tredelt turnus for å få stor nok stilling. Tredelt turnus er en ekstra belastende turnusordning og det var derfor ønskelig å etablere en ren nattevaktsturnus. For å få til dette innebærer det at alle de ansatte i turnusen i gjennomsnitt må arbeide 3 av 6 helger, det samme som ansatte i 3–3 turnus på dag/aften. Ansatte på natt har også kunnet velge dag/aften stilling i prosessen, dersom de ønsket det.

Kommunalsjefen melder at den nye turnusordningen på natt er i henhold til lov- og avtaleverk, men forutsetter tillitsvalgtes godkjenning. To av fagforeningene har godkjent turnusen for sine medlemmer, mens NSF har valgt å ikke godkjenne turnusen.

Krevende situasjon

- Dette innebærer at man ikke kan gjøre gjennomsnittsberegning av turnus, noe som igjen innebærer at ansatte ikke kan jobbe mer enn uketimetallet for den enkelte stilling. Den nåværende turnusen for de to berørte sykepleierne kan forbedres betydelig med gjennomsnittsberegning som for andre som går samme turnus, skriver Rita Johnsen i kommunen.

- For å sikre forsvarlig drift ved sykehjemmet, samt ivareta forpliktelsen om økt stilling til øvrige ansatte har Harstad kommune i kraft av styringsretten valgt å iverksette den nye nattevaktsturnusen. Det ble derfor utarbeidet en hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegning for NSF sine medlemmer. En hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegnet arbeidstid vil føre til en del ubekvemme vakter for NSF sine medlemmer. Situasjonen er krevende både for NSFs medlemmer og for Harstad kommune. Men som arbeidsgiver er vi forpliktet til å se helhetsbildet og ivareta alle yrkesgrupper.