Lokale kraftselskap jobber for å bli med når Statnett bygger nye linjer:

Samler seg for kraft

Kraftleverandørene i regionen jobber sammen for å sikre at de får fremme regionens synspunkt, når Statnett skal søke om konsesjon for å fornye kraftlinjene.

NYE LINJER: Regionen må på banen når nye linjer skal bygges. Illustrasjonsfoto: Tore Skadal 

nyheter

Administrerende direktør Rolf Inge Roth i Hålogaland Kraft orienterte Troms-benken på Stortinget om elektrisitetsforsyningen i regionen, da politikerne besøkte Sør-Troms regionråd sist fredag.

– Øst-vest forsyningen må forsterkes for å få til den næringsutviklingen man har ambisjoner om i regionen, sa Roth.

Statnett jobber med en konsesjonssøknad for å fornye linjene, som skal legges ut på høring i begynnelsen av mars. Hålogaland Kraft har slått seg på lag med de andre kraftleverandørene i regionen som er Lofotkraft, Vesterålskraft, Andøy Energi og Trollfjordkraft, for å sikre at alle selskapene blir høringsinstans.

Vil på banen

– Det er viktig å få lov til å komme på banen som høringsinstans. Vi må sikre at vi samlet kommer i posisjon til å få legge fram våre innspill, og at fylkene og kommunene også er klar over mulighetene og begrensningene i løsningene som blir valgt, sier Roth.

Hålogaland Kraft ønsker blant annet en ny trase for hovedlinjen fra Kvandal transformatorstasjon, nord for Bjerkvik, til Grovfjord, Kvitnes via Tjeldøya til Kanstadbotn, for å bedre kraftberedskapen. De ønsker også en ny transformatorstasjon i Boltås, i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon. HLK mener Statnett må ta kostnadene for dette, men det er ikke avklart ennå.

Lofoten og Vesterålen har behov for en sterkere forsyning til sin del av region spesielt, og hele regionen har behov for en sikrere forsyningsberedskap enn i dag.

– Hvis vi skal bygge ut som næringsaktørene her har bedt om, for å sikre leveringssituasjonen for Sør-Troms og Nordre Nordland, så vil det koste penger og det må bli en politisk prioriteringssak, sier Roth.

Han opplevde at politikerne både i Sør-Troms og på Stortinget forstår at god kraftleveranse til regionen er en forutsetning for å lykkes med næringsutvikling.

Økt nettleie

Fra 1. januar opplevde abonnentene til Hålogaland Kraft at nettleien på energi økte fra 14,80 øre til 17,30 øre, en økning på nær 17 prosent.

Fastprisen på nettleie økte med 250 kroner i året, fra 1750 kroner per år til 2000 kroner i året.

Ifølge Hålogaland Kraft kommer nettleie-økningen som følge av Statnett sin utbygging fra Kvandal til Balsfjord.

– Nettleien kommer til å gå opp i framtida uansett hva vi gjør, fordi vi har et stort etterslep på oppgradering av linjene i regionen. Men vi jobber for at den ikke skal øke mer det som er helt nødvendig, derfor er det også viktig å komme i posisjon som høringsinstans til Statnetts utbyggingssøknad. Hvis vi ikke får den beste løsningen når det nå bygges nytt, så vil vi uansett få store lokale kostnader med å bygge linjene lokalt. Lokale investeringer vil føre til høyere nettleie, enn hvis vi får anledning til å påvirke Statnetts utbygging og valg av trase, forklarer Roth.