Kun Bjarkøy legekontor har ledig kapasitet:

Sliter med å få fastleger

De siste to årene har Harstad kommune slitt med å få besatt ledige fastlegehjemler. Kommunen vurderer tiltak for å rekruttere både fastleger og sykepleiere.

Legemangel: Kommunen vil sette inn tiltak for å rekruttere leger og sykepleiere. Illustrasjonsbilde  Foto: Internett

nyheter

For tiden står flere legehjemler ubesatte. To av dem er ved Rødbergveien legesenter og en ved Havnegata. Sistnevnte har vært utlyst fem ganger.

Pasienter som trenger fastlege risikerer å måtte dra til Bjarkøy for å få hjelp. Det er kun Bjarkøy legekontor som har ledig kapasitet.

Kommunen har 32 fastleger fordelt på seks legesenter. 28 fastleger er selvstendig næringsdrivende mens fire er fastlønnede. Fastlegene har i alt 25.291 innbyggere på listene.

Over hele landet er fastlegeordningen under betydelig press.

De største utfordringene er at utgiftene i legepraksisen har stedet vesentlig i forhold til inntektene, spesielt for leger som ikke er spesialister. Legene har lange arbeidsuker og legevakter kommer på toppen av ordinært arbeid. Det er samtidig kommet strengere kompetansekrav.

Også når det gjelder sykepleiere opplever kommunen få søkere og i enkelte tilfeller ingen kvalifiserte søkere.

– Når vi ikke får ansatt sykepleiere er konsekvensen at ansatte med lavere utdanning eller ingen utdanning leies inn til vaktene. Dette fører til merbelastning for de øvrige sykepleierne som går i turnus. Dette fordi de må gå overtid for å få utført de oppgaver som krever høyskoleutdanning, påpeker rådmannen.

Han oppfordrer kommunestyre til å gi rådmannen fullmakt til å kjøpe opp en liste for å etablere kommunale stillinger for allmennleger i spesialisering ved hvert av de private legesentrene som ikke har turnusleger.

Samtidig skal rådmannen legge fram en egen sa om fastlønnede legevaktleger på natt.

Kommunen vil blant annet tilby 20–25 prosent stilling til 10 sykepleierstudenter i studietiden, og fast ansettelse i full stilling etter endt utdanning. Under utdanningen vil studenter få stipend fra 10.000 til 20.000 kroner i forhold til hvor langt de er kommet i utdanningen. Stillingene har vært utlyst, og det har meldt seg flere søkere.

Eldrerådet får saken til orientering tirsdag i neste uke. Saken skal videre til omsorgsutvalget og til kommunestyret 21. februar