Følg livebloggen:

Politikerne diskuterte Harstadpakkens framtid

Formannskapet i Harstad kommune diskuterte saken fra klokken 13 mandag. Les ordskiftet her.

Løfte: –Du skal få kysse meg på kinnet når vi har redusert avgiftene, sa Kari-Anne Opsal til Eivind Stene (t.v.). Foto: Frank R. Roksøy  Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

Hvordan blir framtiden til Harstadpakken? Vi fulgte dagens møte fra Formannskapet klokken 13. Les mer om alternativene politikerne må velge mellom her.


Velkommen til dagens livestream fra formannskapet i Harstad. Møtet, som er avgjørende for Harstadpakkens framtid, starter klokken 13

Les mer om de ulike alternativene som politikerne må velge mellom her: http://www.ht.no/nyheter/20...

Eivind Stene fra Frp sier før møtet: - Jeg tror posisjonen vil kjøre sitt eget løp som vanlig. Så kommer vi til fortelle de hvordan de egentlig bør gjøre det.

Høyre og Frp varsler at de har et felles forslag som de vil presentere i løpet av dagens møte.

Forslaget fra Harstad Høyre og Harstad Frp som partiene vil legge fram på møtet lyder slik:

1. Harstadpakken gjennomføres med dagens finansieringsramme på 1650 millioner kroner. Prinsippene i porteføljestyring legges fortsatt til grunn. Det vil medføre en streng prioritering om gjennomføring av delprosjekter. Dette vil etter porteføljeprinsippet medføre at måloppnåelsen i Harstadpakken blir redusert på vesentlige punkter.

2. Alle påbegynte prosjekter og prosjekter som dekkes av vedtatt ramme skal fullføres før ytterligere nye prosjekter settes i gang. Dette for å sikre god og trygg økonomistyring.

3. Kommunestyret legger til grunn at el-biler skal betale halv takst.

4. Harstad kommunestyre vil over tid søke å fullføre Harstadpakken uten noen form for økning i bompenger. Disse kostnadene må dekkes over det kommunale budsjettet, samt at det jobbes tett opp mot fylket for finansiell bistand. Det må også gjøres et kontinuerlig arbeid opp mot nasjonale myndigheter for eventuelle bidrag.

Møtet er nå satt

 

Ordføreren deler ut papirer til formannskapspolitikerne.

Ordføreren åpner med å snakke om saken som var førstesideoppslag i mandagens papirutgave av Harstad Tidende. Der fortalte beboere i Tennvassåsen om sin misnøye med Harstadpakken. Les mer om saken her: http://www.ht.no/nyheter/20...

(Senere under formannskapsmøte kommer denne saken til å dukke opp igjen, i form av et vedtak)

Johnny Kristiansen i SV er den første etter ordføreren som tar ordet. Han sier at det er en vanskelig sak de nå skal behandle.

- Harstadpakken er helt essensiell, sier Kristiansen. Derfor går han inn for full pakke og økning i bompengesatsene.

- Månedstaket er betydelig lavere enn i andre bypakker. Det er forsvarlig å gå for pakken, sier han. Det er miljøaspektet ved utbyggingen som er et av de viktigste argumentene for at han og SV sier ja til finansiering gjennom det dyreste alternativet på 900 millioner kroner.

Hanne CS Iversen sier at hun blir i bedaring av SVs Johnny Kristiansen. - Vet SV hva porteføljestyring er?

Eivind Stene sier at han er målløs. - Nå er det andre gang at posisjonen mener de har løsningen. Den fant dere ikke de forrige gangene, og jeg synes ikke dere håndterte styringen fram mot Harstadpakken bra heller. Jeg sliter med å forstå hvordan vi havnet her vi er.

Eivind Stene er kommunestyrerepresentant for Frp og del av formannskapet.

- Det er mystisk og fortvilende at vi har havnet der vi er. Det er også fortvilende å se debatten på sosiale medier. Jeg opplever å bli holdt ansvarlig som politiker. Jeg sier: - Kjære dere, jeg har ingen ting med dette å gjøre.

Han sier det er tvilsomt å si til folk at man nå har funnet en løsning. - Jeg er ikke sikker på at det er dette vi ender opp med. Andre som har gjort egne regnestykker mener dette vil bli adskillig dyrere.

Stene foreslår på vegne av Frp og Høyre en uttalelse der politikerne ber om unnskydning av velgerne: Det erkjennes at styringen av Harstadpakken har ført til at innbyggerne i Harstad ikke får det som var lovet. Porteføljeprinsippet var og er en av grunnpilarene i Harstadpakken, og det er sterkt beklagelig at dette prinsippet ikke har blitt tatt alvorlig av styringsgruppen. Med dette beklager Harstad kommunestyre ovenfor innbyggerne i Harstad den situasjonen man nå er kommet i

Stene legger også til at han tviler på at staten vil komme Harstad til unnsetning med ekstra midler. Venstreordfører Maria Serafia Fjellstad ønsker en forklaring på hvor Stene har denne informasjonen fra? Hun viser blant annet til 80 statlige millioner som skal være på vei, og lurer på om Harstad likevel ikke vil få disse pengene.

Stene sier at sunn fornuft tilsier at man ikke belønner prosjekter, enten det er i Harstad eller andre steder, der man selv har ansvaret for at skuta kjøres på grunn. Han sier at han ellers ikke har noe å gjøre med eventuelle tildelinger til Harstadpakken fra staten.

- Jeg kan ikke ringe samferdsministeren og si "hjelp oss". Det er ikke noe mer jeg kan gjøre for å få penger til Harstad

Håkon Vahl, kommunestyrerpresentant for Høyre sier han er stolt over at partiet satt i førersetet da Harstadpakken bli innført: Men vi var med på 1650 millioner kroner. Det vi ønsker er å stoppe opp nå. Så må vi ta bit for bit og kanskje ikke fullføre pakken.

Han viser til Høyres og Frps alternative forslag og leser det opp:

1. Harstadpakken gjennomføres med dagens finansieringsramme på 1650 millioner kroner. Prinsippene i porteføljestyring legges fortsatt til grunn. Det vil medføre en streng prioritering om gjennomføring av delprosjekter. Dette vil etter porteføljeprinsippet medføre at måloppnåelsen i Harstadpakken blir redusert på vesentlige punkter.
2. Alle påbegynte prosjekter og prosjekter som dekkes av vedtatt ramme skal fullføres før ytterligere nye prosjekter settes i gang. Dette for å sikre god og trygg økonomistyring.
3. Kommunestyret legger til grunn at el-biler skal betale halv takst.
4. Harstad kommunestyre vil over tid søke å fullføre Harstadpakken uten noen form for økning i bompenger. Disse kostnadene må dekkes over det kommunale budsjettet, samt at det jobbes tett opp mot fylket for finansiell bistand. Det må også gjøres et kontinuerlig arbeid opp mot nasjonale myndigheter for eventuelle bidrag.

Aps Kari-Anne Opsal lurer på hvordan Høyre ønsker å få gjort alle prosjektene i pakken som vil falle utenfor. Hun vil også vite hva Høyre vil gjøre for å få statlige bidrag. - Og ser du ikke at det vil fordyre hvis man skal gjøre prosjekt enkeltvis og ikke som del av pakken?

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad sier at Høyre og Frps forslag er godt egnet til å vise de politiske forskjellene i Harstad kommune. - Her er det tydelig at høyresiden vil stoppe.

SV spør om Høyre og Frp har tenkt på de myke trafikantene og miljøaspektet i pakken (Håkon Vahl samler opp spørsmålene og vil svare til slutt. Og der var det slutt)

Vahl sier at man dessverre står i fare for å ikke få fullført alle prosjektene man så for seg i Harstadpakken. : - Det handler også om "godt nok"-prinsippet.

Statlige bidrag sier Vahl at han vet for lite om.

Per Pedersen i Krf sier at partiet har diskutert saka. - Det er full enighet om at vi må gå for å oppfylle målene i Harstadpakken. Miljø og trafikksikkerhet og næringslivets behov tilsier at man må gå videre med ytterligere finansiering av pakken.

Det er nå Krf som har ordet. - Vi må se 40, 50 år fram i tid, sier Pedersen.

Han sier at det ikke er realistisk å tro at Harstadpakken ikke kan fullføres uten økning av bompengesatsene. - Uten bompenger står man sist i køen.

Venstres Maria Serafia Fjellstad sier at mange prosjekter har stor påvirkning på næringslivet, myke trafikanter og miljøet. - Jeg forstår at økning av bompengeavgiften oppleves som vanskelig.

Eivind Stene lurer på om Fjellstad er sikker på at tallmaterialet som presenteres denne gangen stemmer. Han viser til denne oversikten som viser hva som vil realiseres gjennom de tre ulike framtidsalternativene for pakken: http://www.ht.no/nyheter/20...

Fjellstad sier at det tidlig var en betydlige usikkerhetsmargin. Nå er usikkerheten mindre. - Jeg skal ikke love på tru og ære og eget liv, men jeg har langt større tillit enn jeg kunne ha for noen år siden.

Kari-Anne Opsal sier at det er en vanskelig sak formannskapet behandler: - Det innebærer en stor økonomisk merbelastning for folk flest og kommunen.

Hun sier at alternativet som Frp og Høyre presenterer ikke er bedre: - Det vil ta 40-50 år å få gjennomført prosjektene hvis de skal gjøres enkeltvis.

Hun viser til store etterslep i fylket og stat på veier. - Vi kommer ikke til å få fullført prosjektene på en annen måte

Opsal sier at posisjonspartiene har grundig forankring for sine standpunkt. - Høyre har snudd om 100 prosent, men vi sier at vi ønsker dette. Dette er viktig for Harstad-samfunnet framover. Stopper vi nå blir ikke samfunnsmålene oppnådd, sier hun og ramser opp en lang liste over prosjekter som venter på finansiering.

Opsal går over til å snakke om årsakene til overskridelsene og pengemanglene: - Vi vet at det var dyrere enn beregnet å bygge i by. Det er økt prisstigning på grunn av press i markedet som man ikke kunne forutse.

Hun sier at det er tatt grep og at man har større oversikt over utgiftene i pakken. - Det er større oppmerksomhet rundt "godt nok"-prinsippet. Vi ber også om hyppigere rapportering.

- Det er nå også lagt inn buffere slik at vi tåler littegran, men likevel skal kunne holde det vi lover. Det er viktig, sier Opsal.

Opsal sier at opinionen ikke er udelt negative til videre finansiering av Harstadpakken. Svært mange er positive og ønsker tiltakene velkommen.

- Noen ber om mer Harstadpakke

Som replikk til Opsals innlegg sier ordfører Marianne Bremnes at hun har fått med seg Arild Kulseng Hansens forslag om Tennvassåsen som ble framlagt i Harstad Tidende nylig. - Konstruktive forslag skal vi lytte til, sier hun og viser blant annet til denne saken: http://www.ht.no/nyheter/20...

 

Håkon Vahl (H) sier at det nå ikke er ansvarlige partier som styrer Harstad. Her er han før møtet startet i samtale med Harstad Tidendes journalist Turid Ingebrigtsen

Hanne CS Iversen (Frp) viser til at det var en buffer på 20 prosent i det første kostnadsanslaget på Harstadpakken. - Det er skremmende å tenke på.

- De som stemte for pakken ble lurt. Det de baserte seg på ga ikke et riktig bilde.

100.000 kroner ekstra de neste 20 årene vil det koste en familie hvis man øker prisen på Harstadpakken, sier Iversen

- Det er enkelt å sitte i et rom og bruke andres penger. Det er alt for lett, når man er i en situasjon hvor en selv kan ta seg råd til det.

Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal sier at man like godt kan spørre folk om de vil betale for helsetjenester og utdanning og andre offentlige tjenester. Vi tror på en velferdsstat, og det viser kanskje forskjellene på de politiske partiene.

Johnny Kristiansen i SV sier at det er besnærende at Frp: - Et parti som ønsker å kutte i velferdstjenestene kaller andre for usolidariske

Halvar Hansen i Ap sier at det er ille at folk må betale mer. - Men det er ekstra ille når man ikke kan regne. Økningen i bomprisen blir på over 2000 kroner hvert år i 20 år. Det utgjør ikke 100.000 kroner, sier Hansen.

Vi venter fremdeles på at formannskapet skal stemme. Politikerne har nå runde 1 time med debatt om Harstadpakken. Saken skal senere behandles i kommunestyret 21. februar. Det politikerne bestemmer seg for i dag vil mest sannsynlig være førende for hva alle kommunepolitikerne ender opp med å bestemme da

Eivind Stene skal holde innlegg. Det settes strek mens han snakker, sier Bremnes.

- Det er noe som heter "koste hva det koste vil", sier Stene. Det er sånn det er her i Harstad, sier han.

Hvis det blir dyrt å kjøre til byen vil folk vurdere om de vil bruke sentrum, sier Stene. - Det ble fortalt meg av en person, og det er en varsellampe. Det må ikke være en betalingsbarriere å komme til sentrum.

Stene peker videre på at det fantes noen som sa at kostnadsberegningene var for beskjedne da Harstadpakken ble vedtatt. Det er tydelig at det er Frp Stene snakker om.

- Her har man overssett varsellampene til de grader.

- De som er på felgen økonomisk vil betale konsekvensen for politikken vi nå fører. Det sosiale argumentet faller dermed gjennom, sier Stene.

Det diskuteres nå takst på bompasseringene.

Rådmannen anbefaler takst på 18 kroner per passering og et månedstak på 60 passeringer

Autopassbrikken gir rabatt på 20 prosent.

Kari-Anne Opsal spør Frps Stene om han ser noe som helst positivt ved Harstadpakken. Hun sier videre at Frps bekymring for de fattige ikke er troverdig. - Frp snakker til de fattige og gir til de rike, sier hun og viser til regjeringens skattelettelser.

Stene svarer: - Trengte Harstad ny vei? Ja. Ingen skal si at Frp ikke hadde alternativer. Det strandet dessverre i samtaler med Høyre den gang.

Stene snakker om tiden da Harstadpakken ble vedtatt med tidligere ordfører Helge Eriksen i spissen.

Strek er nå satt. Bare de som har tegnet seg på talelisten vil nå få ordet for innlegg. Det er nå ikke lenge igjen til politikerene vil kaste sin stemme for Harstadpakkens framtid

Halvar Hansen sier at det er godt for demokratiet og debatten at det er en solid gjennomgang av Harstadpakken. Han sier at kostnadene som nå er klare i dag ville ført til nei til pakken da den først ble vedtatt. - Det var flere partier som tvilte seg fram til et ja.

Han sier at folk i store bydeler kjører til sentrum uten å betale fem øre. - Andre som kjører kort vei må betale. Dette er ikke 100 prosent rettferdig. Folk i Grønnebakkan betaler ikke fem øre. Andre som bor like sør må betale, sier Hansen. Noen røster protesterer lavmælt rundt møtebordet.

Han ber om at timeregelen, som gjør at man kan gjøre fritt gjennom bommene i én time etter første betaling, fortsetter. - Det er mange som må kjøre barn på trening og så videre.

Johnny Kristiansen i SV sier at det er en kraftig misforståelse at folk i sentrum av Harstad ikke bidrar økonomisk til Harstadpakken.- De fleste av oss har jobb og familie og drar på skiturer og så videre.

Frps Hanne CS Iversen sier at det er godt å høre Halvar Hansen si at det ikke hadde blitt en Harstadpakke hvis endeig pris var kjent da den ble vedtatt. - Det er greit å si at vi ikke har magemål til mer. Det er nok nå.

Det er straks votering. Posisjonen har varslet at de går inn for 900-kronersalternativet.

Varaordfører Maria Serafia sier at Høyre og Frps forslag om å be befolkningen om unnskyldningen faller. - Dette fordi vi gir det vi lovet til befolkningen, men dessverre til en annen prislapp.

Frp forslo tidlig i møtet en uttalelse der kommunestyret ber om unnskyldning for overskridelsene. Uttalelsen lyder: Det erkjennes at styringen av Harstadpakken har ført til at innbyggerne i Harstad ikke får det som var lovet. Porteføljeprinsippet var og er en av grunnpilarene i Harstadpakken, og det er sterkt beklagelig at dette prinsippet ikke har blitt tatt alvorlig av styringsgruppen. Med dette beklager Harstad kommunestyre ovenfor innbyggerne i Harstad den situasjonen man nå er kommet i

Det stemmes

Frp og Høyres forslag får kun egne stemmer og faller

Nå stemmes det på en ny takst på 18 kroner. Kun Frp og Høyre stemmer mot.

Nå stemmes det på månedstaket. De stemmer først på om det innføres tak på 60 passeringer. Kun Frp og Høyre stemmer mot.

Et nytt forslag går på at kommunen skal se på ferdigstilling av strekningen Åsegarden - Tennvassåsen etter modell av Sørliveien. Forslaget vedtas enstemmig. Det siste forslaget kommer som en reaksjon etter en aksjon i Tennvassåsen i helga som du kan lese mer om her: http://www.ht.no/nyheter/20...

All avstemning er nå over. Møtet tar pause. Vi avslutter nå direktestreamen. Les mer om Harstadpakken på www.ht.no

En siste oppdatering: Eivind Stene kommenterer avstemmingen slik: - Det var ikke overraskende at det gikk slik det gikk. Det som sjokkerer er at de ikke vil beklage overfor de som må ta regningen. Nå får vi en milliard kroner ekstra i avgift. Det er tydelig at man ikke forstår at vi må slutte når leken er god og sette tæring etter næring.