Undersøker grunnen under Hålogalandsveien:

Jakter kulturminner med radar

VERKTØY: Eksempel på georadar som kan «se» ned i grunnen. Illustrasjonsfoto 

nyheter

Denne måneden gjennomfører Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Troms fylkeskommune georadarundersøkelser av utvalgte områder innenfor den planlagte nye Hålogalandsveien.

Kan Nordnorsk arkeologi avdekkes ved hjelp av geofysiske metoder? Nå får arkeologene benytte seg av nye metoder i forbindelse med et større utbyggingsprosjekt i Nord-Norge, skriver samarbeidspartnerne i en pressemelding.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og NIKU. Hovedprosjektet er et FOU-prosjekt hos Statens vegvesen med tittelen «Arkeologi i veien?». Dette er også den første store geofysiske undersøkelse i Nord-Norge.

– Målet er å se om resultatene fra georadarundersøkelsene kan fungere som et tilleggsverktøy til den konvensjonelle kulturminneregistreringen i regi av fylkeskommunens arkeologer, sier prosjektleder hos NIKU, Knut Paasche.

Prosjektet anses som en test for å undersøke hvorvidt bruken av georadar kan gjøre de arkeologiske registreringene mer effektive, og i lengden kostnadsbesparende.

Geofysiske undersøkelsesmetoder brukes til registrering og avklaring i forhold til arkeologiske kulturminner først og fremst under dyrket mark.

– Metodene er inngrepsfrie og vil ikke på noen måte kunne skade kulturminnene. Målet er avklaring i forhold til arkeologiske kulturminner så tidlig som mulig i en planprosess.

– Man ønsker i minst mulig grad berøre og ødelegge dyrkingsarealer. I dette tilfellet vil de ikke vil bli berørt i det endelige trasévalget, sier Paasche.

I tillegg til enkelte strekk langsmed Hålogalandsveien vil georadaren testes ut på utvalgte reguleringsplaner. Den vil også brukes ved Trondenes kirke og på Bjarkøy, som begge steder av arkeologisk interesse.

– Geofysiske undersøkelser har vært benyttet i Norge helt siden tidlig på 70-tallet, men det er først nå de gode resultatene kommer.

– Det er nytt at vi med hjelp av motoriserte storskalasystemer kan kjøre så store arealer som 4–5 hektar om dagen. Vi ser ikke all arkeologi under bakken, men i Sør-Norge har metoden gitt meget gode resultater, sier Paasche.

Håpet er å lokalisere spennende arkeologiske funn. Men prosjektets delmål er at grunneiere, utbyggere og andre får et inntrykk av en arkeologi som er skånsom mot dyrkingsarealene og ikke endevender dyrket mark.

FOU-prosjekt «Arkeologi i veien?» er et samarbeid mellom Statens vegvesen og NIKU. Leder for hovedprosjektet er Knut Paasche og prosjektleder for prosjektet i nord er Manuel Gabler, begge fra NIKU.

Teknologien er utviklet igjennom et mangeårig forskningssamarbeid, LBI-ArchPro, hvor NIKU er en viktig bidragsyter.