Tjeldsund + Skånland = Sant

Nå skjer det.

Ordfører Helene Berg Nilsen i Skånland. Arkivfoto: Hans Viktor Øye 

nyheter

- Etter forliket på Stortinget om kommunereform er det klart at vedtak fra Tjeldsund og Skånland kommune vil bli fulgt opp med en sammenslåing. Dette er også i tråd med fylkesmannens siste tilrådning, skriver Skånland-ordfører Helene Berg Nilsen i en pressemelding.

Ordføreren ser fram mot arbeidet med å bygge en slagkraftig kommune mellom bykommunene Harstad og Narvik.

- Med de positive ting som skjer rundt oss med forsvaret, samferdsel, maritime næringer mv. er jeg ikke i tvil om at en slik kommune vil ha et stor vekstpotensial. En større kommune vil ha bedre forutsetninger for å tilrettelegge for en slik vekst i forhold til dagens to kommuner, melder hun.

- Det er et engasjement fra Hinnøysiden av Tjeldsund for løsrivelse og orientering mot Harstad. Ordføreren vil berolige innbyggerne i dette området, med at alle tilbud som er i dette området i dag skal videreføres og videreutvikles. Ut i fra befolkningsutvikling så vil en sammenslått kommune måtte dimensjonere opp tilbud innenfor eldreomsorg. I denne sammenheng så vil utvikling av et heldøgns pleie- og omsorgstilbud i Kongsvikområdet være viktig. Det vil være naturlig at dette området har minst samme desentraliserte tilbud innenfor skole, barnehage, eldreomsorg mv. som Skånland i dag har i Sandstrand og Grovfjord. I tillegg vil innbyggerne fra dette området mye enklere enn i dag kunne nå tjenester i et kommunesenter på Evenskjer.

Kommunedelsutvalg vil også sørge for at dette området vil ha en viktig stemme inn mot beslutningspunkter i den nye kommunen, mener ordføreren.

- Den nye kommunen vil beholde inntekter som to separate kommuner de neste 15 årene. Dette vil gi en romslig økonomi for å kunne tilrettelegge for vekst og kunne gi gode tjenester til innbyggerne. Det ordføreren ikke vil bruke disse pengene på er bygging av rådhus og administrasjonsbygg. Dagens to kommuner har bygg tilstrekkelig for to kommuner. Det er ikke en målsetting at administrasjonen skal vokse, derfor vil man heller ha prioritet på å utnytte dagens bygg – å ha en balansert fordeling av kommunale arbeidsplasser framfor å bruke penger på å bygge nytt.

- Man ser videre at det fra Tjeldsund sin side er skapt tvil om framtidig kommunesenter og at man mener dette bør plasseres på Hol. Fra Skånland sin side har det vært to klare premisser i prosessen. Dette har vært at den nye kommunen skal hete Tjeldsund og at kommunesenteret skal ligge på Evenskjer. Evenskjer ligger sentralt i den nye kommunen, og man har et velutviklet servicetilbud her. En tør påstå at for også store deler av innbyggerne i dagens Tjeldsund er Evenskjer det naturlige senteret allerede i dag.

- Mange kommunale arbeidstakere vil bli berørt av en sammenslåing. Det vil være svært viktig å kunne finne løsninger for å beholde den kompetansen som disse har i dag, og som man vil ha bruk for videre i den nye kommunen. Det vil derfor være viktig å skape trygghet for at ansatte vil beholde sitt arbeidsforhold også etter sammenslåingen, samt finne fleksible løsninger mht. arbeidssted mv. som begrenser ulemper som sammenslåingen vil ha for ansatte.

Ordføreren skriver at hun har sett at det er krefter i Tjeldsund som ønsker omkamp, og at man blant annet har bestilt en opinionsundersøkelse i kampen mot en framtidig felles kommune. Hun håper imidlertid at man heller følger stortingsforliket og kommunestyrenes vedtak og ser framover og samarbeider konstruktivt om en ny kommune til det beste for innbyggerne.