Legger frem forslag til politireformen

Politimester Ole B. Sæverud legger nå fram sine forslag til hvordan han ønsker å organisere politiet i Troms.

Politimester Ole B. Sæverud   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Hele fylket blir nå et politidistrikt, i praksis fra 21. mai 2017 kl 1000, etter den nye politireformen.

- Oppdraget jeg har hatt er å skape et så godt grunnlag som mulig får å få en så god polititjeneste for folket over hele Troms. Vi ønsker å levere stadig bedre polititjenester til folket i hele fylket, sa politimester Ole B. Sæverud sa han presenterte sitt forslag.

Alle regionrådene har vært representert i styringsgruppen som nå legger frem forslaget.


Mister lensmannskontorer

Det er ikke overraskende for ordførerne i Harstads nabokommuner at de kan miste lensmannskontorene sine.


Innen 15. desember skal forslaget sendes til politidirektoratet, som tar endelig avgjørelse på hvordan politiet skal organiseres i Troms.

Stortinget har satt krav om at 90 prosent av innbyggerne skal ikke ha mer enn 45 minutter til nærmeste tjenestested.

Krav til polititjenesten fra styringsgruppa med kommunal representasjon:

 • Responstid - når noe skjer må politiet ha god responstid
 • Ta tak i de alvorligste forholdene så snart som mulig etter hendelsen
 • Jobbe systematisk med forebygging
 • Forsvarlig reiseavstand for publikum - herunder timebestilling
 • God lokalkunnskap som grunnlag for etterretning

- Vi skal ha politifolk i alle regioner hele døgnet. Vi skal ha tre skift, og ikke bare folk i reserve, som kun rykker ut på større hendelser, sier Sæverud.

Operasjonssentralen og politimesteren skal være i Tromsø. Det er besluttet nasjonalt.

Det foreslås må fire vaktregioner; Tromsø, Harstad, Finnsnes/Setermoen og Skibotn/Sørkjosen. Det betyr fire geografiske lokalsjefer i regionen.

- Kvæfjord og Skånland hører naturlig til Harstad, og blir en del av denne regionen, sier Sæverud.

- Ibestad, Gratangen og Lavangen blir tilhørende midt-regionen, legger han til.

For at 90 prosent av befolkningen skal nå et politikontor innen 45 minutter, blir det lagt til to tjenestesteder til; Hamnvik og Storsteinnes.

- Hamnvik ligger langt unna andre tjenestesteder, sier Sæverud. Dermed når man 90,5 prosent av befolkningen innen 45 minutter.

Det betyr at Hamnvik kan forvente seget politikontor med faste, annonserte åpningstider, minimum to dager i uka. Publikum skal kunne levere anmeldelser og kunne gi veiledning om politiets tjenestetilbud.

- Jo flere plasser vi må slå på lys, jo færre folk får vi ut i tjeneste. Vi har en dialog på hvor mange nye stillinger vi trenger, men alt er ikke klart, så vi kan ikke svare på hvor mange nye stillinger vi trenger.  I dag har det nye distriktet rundt 400 årsverk.


 

Dermed er forslaget følgende politistasjoner/lensmannskontor:

 • Sørkjosen (nytt kontor)
 • Skibotn
 • Tromsø
 • Storsteinnes
 • Finnsnes
 • Setermoen
 • Hamnvik
 • Harstad

- Vi har regnet med Hålogalandsbrua i våre analyser. Men særlig fylkesgrensa i sør er en utfordring. Veiene går på kryss og tvers, og folk bor tett. Der har vi inngått en intensjonsavtale med Nordland politidistrikt om beredskapsavtale og samhandlingsavtale, sier Sæverud.

Det betyr at vi vår region, så forsvinner lensmannskontor i Kvæfjord og Skånland. I rapporten omtales det slik:

"I vår vurdering er vi kommet fra til at det ikke er hensiktsmessig å videreføre lensmannskontorer i Kvæfjord, Skånland (ETS) og Skjervøy. De er for små til å utvikle tilstrekkelige fagmiljø og har ingen betydning for vår beredskapsorganisering. Kvæfjord har de siste årene bare hatt kontordag 2 dager i uka og da betjent av lensmann og periodevis kontortilsatt. Avstanden fra Borkenes til Harstad er på bare 19 km. Lensmannskontoret på Skånland, som også dekker to nordlandskommuner, får sin beredskap fra Harstad og bidrar selv inn i beredskapen ved at to tjenestemenn er avgitt til denne tjenesten. En eventuell bemanning av kontoret etter at Evenes og Tjeldsund er skilt ut, og man har svart for sin forpliktelse i vaktordningen, vil bli helt minimal."

Dette forslaget skal nå ut på høring.