"Sosial mobbing"

Det grunn til å minne om at det juridisk sett er en rettighet å ha en god skolehverdag.
leder

Noen gruer seg til et nytt skoleår. For mobbing er stadig et alvorlig problem, og mange opplever at det går fra ille til verre. Det gjelder særlig blant jenter i 9.- og 10.-klasse, der fenomenet ”sosial mobbing” har fått et omfang og en alvorlighetsgrad som foreldre flest neppe er klar over og som skolen generelt sett ikke har klart å takle. Hugo Brekken, prosessleder i Trygg Oppvekst-prosjektet, holder foredrag om dette problemet rundt om i landet. Og han vet mye om lukkede Facebook-grupper, opprettet med det formål å spre løgner og rakke ned på henne som skal fryses ut av flokken. Sosiale medier har gitt jenter en ny arena for mobbing, fastslår Brekken.

At problemet er økende og kjønnsforskjellene tydelige, bekreftes i flere undersøkelser i senere tid. Parallelt har det vært en økning i jenteandelen for psykiske helseplager – selv om jenter gjerne anses å ha langt bedre sosiale ferdigheter enn gutter. Guttene er jo sterkt overrepresentert på frafallsstatistikken, et velkjent problem som gjør krav på mer innsats fra skolens side. En utbredt oppfatning i den forbindelse er at jentene lett blir favorisert i klasserommet. Men det som nå bringes frem om mobbeproblemet, tyder å at skolen også har et stykke vei å gå når det gjelder gode og trygge sosiale fellesskap for jentene.

Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl peker på jenter som ”gjør de rette tingene overfor voksne”, men viser en helt annen adferd innad i jentegruppa. Det er noe her som det kan være vanskelig for skolen å fange opp, og som derfor må gis mer oppmerksomhet – ikke minst i kontakten mellom hjem og skole. Mobbing ble for alvor løftet opp på den politiske dagsordenen i Bondevik-regjeringens tid, men de årlige elevundersøkelsene har først og fremst vist hvor seiglivet problemet er.

Vel kan det tolkes og diskuteres hva slike undersøkelser fanger opp og hvor grensen går – eller skal trekkes – på skalaen fra mer uskyldig erting til ondsinnet mobbing. Men også foran dette skoleåret er det grunn til å minne om at det juridisk sett er en rettighet å ha en god skolehverdag, og at det er lovstridig ikke å følge opp et mobbevarsel, et ansvar som påhviler skoleledelsen og i siste instans kommunen som skoleeier.