HT mener:

Ta vare på pårørende

Et kjent spørsmål, med økende aktualitet i eldrebølgens tid: Hvordan legge forholdene bedre til rette for pårørende med omsorgsoppgaver? Den innsatsen som pårørende nedlegger overfor eldre og syke har vært gjenstand for flere målinger, med noe ulike regnemåter.

Å ta seg av sine nærmeste, er jo noe folk har gjort til alle tider – og fortsatt bør gjøre, i rimelig grad.

leder

Men anslagene ligger pluss/minus 100.000 årsverk, et tall som nærmer seg omfanget av omsorgstjenestene i landets kommuner. Eller med en tallstørrelse nærmere folks hverdag: En fersk måling for Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) viser at pårørende bruker 7,6 timer ukentlig – det vil si én arbeidsdag – på å bistå en pleietrengende slektning. Tallene holder lenge til å illustrere en innsats velferdssamfunnet er helt avhengig av.

Det dreier seg i stor grad om dagligdagse oppgaver som de kommunale hjemmetjenestene ikke har kapasitet til å ta hånd om. Ved siden av praktiske gjøremål, brukes det mest tid på samtale og samvær. NKS-undersøkelsen avdekker dessuten at mye tid og krefter går med til å finne ut av offentlige ordninger og rettigheter på vegne av den pleietrengende, noe mange opplever som en vedvarende kamp mot byråkratiet.

Å ta seg av sine nærmeste, er jo noe folk har gjort til alle tider – og fortsatt bør gjøre, i rimelig grad. Men det må tas i betraktning at normalen for lengst er blitt to utearbeidende og arbeidslivet jevnt over mer krevende. Og at døtre og svigerdøtre nok fortsatt står for brorparten av pårørendeinnsatsen. Et spørsmål som må høyere opp på dagsordenen gjelder oppgavefordelingen mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og de pårørende, for å hindre at de sistnevnte sliter seg ut. For rollen som pårørende kan bli like langvarig som foreldrerollen, påpeker lederen i paraplyorganisasjonen Pårørendealliansen.

Undersøkelsen viser at behovet for bistand fra frivillige organisasjoner er langt større enn tilbudet. Her finnes det imidlertid ressurser som ofte kan utnyttes bedre gjennom det samarbeidet kommunene er pålagt å legge til rette for. Regjeringen har varslet en «pårørendestrategi» og en handlingsplan i løpet av våren. Den bør gi merkbare resultater – i en tid med en økende andel pleietrengende i befolkningen og en politikk basert på at flest mulig skal bli boende hjemme lengst mulig.