Leder:

Særalder på overtid

Høyre vil endre ordningen med særaldersgrenser for pensjon i stat og kommuner, slik at hver enkelt arbeidstager selv kan velge å gå av ved oppnådd «særalder» eller fortsette å jobbe.

I dagens arbeidsliv er det ikke slik at alle ansatte innen en bestemt yrkeskategori har like fysisk slitsomme jobber.

leder

En rekke etater har i dag obligatorisk pensjonsalder på 65, 63 eller 60 år. I visse tilfeller, og blant annet innen politiet, helt ned til 57 år.

Temaet har vært omdiskutert i lange tider. Både arbeidsgivere i offentlig sektor og flere av regjeringspartiene har gjort fremstøt for å bringe særaldersordningen mer i pakt med pensjonsreformen, der et formål jo er å få folk til å stå lenger i jobb. Forslaget, som skal opp på vårens Høyre-landsmøte, går altså ut på å bytte ut den lovfestede plikten med en rett til å gå av. Dette virker som en fornuftig og mer smidig tilnærming enn å ville heve eller fjerne særaldersgrensene på bred front.

Å senke pensjonsalderen for visse yrkesgrupper hadde - og har fremdeles - en solid begrunnelse. Mange har en arbeidsdag som er langt over gjennomsnittet krevende, fysisk, psykisk eller begge deler. Yteevnen reduseres tilsvarende. Foruten politifolk, er sykepleiere, brannkonstabler og ansatte i Forsvaret blant dem som har lavere aldersgrense. I sum har det blitt en betydelig andel av offentlig ansatte som omfattes av ordningen.

I dagens arbeidsliv er det imidlertid ikke slik at alle ansatte innen en bestemt yrkeskategori har like fysisk slitsomme jobber. De individuelle forskjellene vil også være ganske store når det gjelder helse og motivasjon. Da virker det ikke som en fremtidsrettet ordning at eksempelvis en politiansatt som har jobbet med økonomisk kriminalitet, datasikkerhet eller etterforskning generelt skal slutte på 57-årsdagen. Og for eksempel ta med seg sin kompetanse og spe på pensjonen med en bedre betalt jobb i privat næringsliv.

I et NRK-innslag onsdag syntes Aps Lisa Christoffersen det var «temmelig useriøst» av Høyre å gå ut med sitt forslag mens staten og partene i arbeidslivet forhandler om pensjonsordningen. At hun for sin del argumenterte imot den foreslåtte valgfriheten Høyre foreslår, var tydeligvis greit. Intet av dette burde forstyrre forhandlingene som nå er i gang og som bør bringe særaldersordningene mer på linje med intensjonene i pensjonsreformen.