Leder:

Farefylt isolasjon

Sivilombudsmannen har undersøkt forholdene i 19 norske fengsler, og rapporten som ble avgitt i fjor sommer er dyster lesning. Her anslås det at én av fire innsatte sitter innelåst på sine celler minst 16 av døgnets timer.

Generelt reduseres trolig sjansene for å lykkes med et lovlydig liv etter soningen når isolasjonen tar overhånd.

leder

Men mer enn et anslag blir det ikke. Situasjonen totalt vet man fortsatt lite om. For på dette området føres det ingen statistikk - og det finnes heller ingen nasjonale normer. Rapporten er derfor beheftet med mangelfullt tallmateriale og betydelige feilkilder, understrekes det. Dette til tross for at Stortingets justiskomité etterlyste en bedre oversikt allerede på slutten av 1990-tallet. Sivilombudsmannen betegner den manglende oppfølgingen som «sterkt kritikkverdig», noe som er kraftig kost i denne sammenheng.

Sterke meldinger kan ventes også når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag holder åpen høring om rapporten. I forkant sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet, at hun kjenner seg godt igjen i de funn og anbefalinger som omtales. Den øverste faginstansen har selv påpekt de samme problemene. Og som Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer i et NTB-intervju: Det er fengselsstraffen som er straffen. Du skal ikke ha et fengsel inne i fengselet.

Det finnes norske fengsler som har høstet internasjonal beundring for sine arkitektoniske løsninger. Men den internasjonale oppmerksomheten ellers - fra FN og Europarådet - har lenge knyttet seg til bruken av varetekt. Samtidig har mye av den politiske debatten vært sentrert om soningskøene. Nå må det være tid for å røske opp i mer av det som gjelder dagliglivet bak murene, som i mange tilfeller preges av både utdaterte bygninger og mangelfulle aktivitetstilbud.

Begge deler må antas å henge i hop med en tilsynelatende vilkårlig bruk av isolasjon. Innsatte med psykiske lidelser utgjør et stort og sammensatt samfunnsproblem, et problem som lett forsterkes av isolasjon. Generelt reduseres trolig sjansene for å lykkes med et lovlydig liv etter soningen når isolasjonen tar overhånd. At dette grunnleggende sett handler om menneskerettigheter, er grunn nok til at regjeringen og justisminister Jøran Kallmyr må markere at Sivilombudsmannens rapport tas på alvor.