Skrevet av: Arild Kulseng-Hansen

Skog- og trenæringa vil være en viktig aktør i det grønne skiftet, noe som støttes av FNs siste rapport om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. Rapporten slår fast at skogbruket er blant de næringer som kan bidra til å kutte utslipp og øke opptaket av CO2.

Det er gledelig at FNs klimarapport nå er tydelig på at skog kan være et godt klimavirkemiddel gjennom å øke tilgangen på råvarer som kan erstatte materialer med høyt klimaavtrykk i andre sektorer. Dette er en del av klimaregnskapet som er underkommunisert, sier Arild Kulseng-Hansen i Skog- og tre-nettverk Troms.

Dersom vi erstatter oljebaserte produkter med tre, får vi totalt sett en større klimagevinst enn om vi lar skogen stå uten å utnytte den. I dette regnestykket inngår også skogplanting. For hvert tre vi bruker, vil vi plante to, forteller Kulseng-Hansen som er opptatt av at det må plantes mer skog.

FNs klimapanel sier at mange klimatiltak i denne sektoren er rimelige og kan oppskaleres på kort sikt. De mener også at «vedvarende og regionspesifikke barrierer fortsetter å hemme den økonomiske og politiske gjennomførbarheten av de mulige klimatiltakene i jordbruks-, skogbruks- og arealbrukssektoren».

Vi må få nasjonale myndigheter til å satse på skog og verdiskaping, og de må støtte klimaskogplanting. Dette innebærer skogreising på egnede områder. Landsskogtaksteringen har identifisert områder i Norge som egner seg godt for dette, sier Kulseng-Hansen, som viser til at FNs klimapanel sier vi har muligheter til å nå klimamålene, men at det haster.