Av Kari-Anne Opsal, Harstad kommune, Rune Edvardsen, Narvik kommune, Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune, Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune, Dag-Sigurd Brustind, Ibestad kommune, Helene Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune, Anita Karlsen, Gratangen kommune, Terje Bartholsen, Evenes kommune.

Hålogalandsrådet krever at regjeringen kommer på banen med omstillingsplaner og kompensasjonsordning for å sikre opprettholdelse av arbeidsplasser med kritisk maritim kompetanse.

Ordførerkollegiet i Hålogalandsrådet ønsker å uttrykke støtte til Hamek. Kritisk maritim kompetanse må ivaretas.

Vi er kjent med UDs avslag på å gi Harstad Mek. Verksted AS dispensasjon, men ønsker å belyse viktigheten av denne bedriften også for omkringliggende kommuner.

Det legges fram et faglig og saklig grunnlag for beslutningen om å ikke gi dispensasjon til HaMek, men det er vanskelig å anerkjenne vurderingene all den tid det ikke samtidig er likebehandling av aktørene i markedet. Sanksjonene rammer først og fremst Harstads maritime næring, ikke russiske fiskefartøy som finner nye tjenesteleverandører andre steder i Norge, på Færøyene, i Tyrkia osv.

HaMek taper oppdrag, antakeligvis i evig tid og selskapet tappes for kompetanse. Gjennom årtier har HaMek sysselsatt folk fra Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad også. Tap av denne kompetansen som vi i vår region skal spinne videre på mot det grønne skiftet er bekymringsfullt. Konkurranseevnen svekkes, ikke bare internt i Nord-Norge, men også på det nasjonale og internasjonale markedet.

Utfallet av å ikke gi HaMek dispensasjon til å ta imot russiske fartøy er sterkt konkurransevridende siden «våre» kunder nå benytter andre verft. Dette får betydelige negative ringvirkninger for underleverandører i Harstad og omlandet rundt.

Prosessen fra sanksjonene ble iverksatt til endelig avslag ble gitt er uheldig og vi syns det er beklagelig at Harstad kommune har blitt forespeilet at dette har vært noe man kunne få dispensasjon fra. Det er ingen mulighet til å påklage avslaget på dispensasjonssøknaden og vi krever derfor hjelp til omstilling.