Av Julie Brattli Steinvik for Nordland Senterparti og Senterungdom.

«Stortingsmeldingen om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren», der regjeringen i fem punkter redegjør for status og behov for tiltak i norsk forsvarspolitikk, understreker viktigheten av Andøya flystasjon som en viktig base for stabilitet og forsvar i nord.

I lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen landet befinner seg i, der krigen i Ukraina har ført til at trusselbildet har utviklet seg raskt i negativ retning, er det fremkommet et tydelig behov for økt tilstedeværelse av norske og allierte styrker i nord. Partileder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum slo i går fast at Forsvaret i nord, trenger Andøya flystasjon. Forsvarsevnen vår må styrkes, og det er behov for en ny retning og en ny kurs.

Nordland Senterparti og Nordland Senterungdom er fornøyde med at Andøyas viktighet, og sentrale plassering, igjen er en del av norsk forsvarspolitikk. Stortingsmeldingen fremhever viktigheten av Norges evne til mottak og understøttelse av allierte forsterkninger, og slår fast at ut over de operative basene som vedtatt videreført, er det bare Andøya som har relevant infrastruktur, og som kan gjøres tilgjengelig utover det den vedtatte langtidsplanen har lagt opp til. Det er svært gledelig at Andøya konkret nevnes i to punkter;

«..styrke vår nasjonale evne til alliert mottak i nord, gjennom blant annet å videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på relevante lokasjoner i luftforsvaret, herunder Andøya.»

«Vurdere hvordan Norge kan styrke nasjonale kapabiliteter som for eksempel droner, satellittbaserte tjenester og annetsivil-militært samarbeid, og som en del av dette vurdere egnede lokasjoner, herunder Andøya.»

At regjeringen nå slår fast at vi trenger Andøya, og at Andøya er viktig for forsvaret av Norge, betyr mye både for Andøy-samfunnet, men også for hele Nord-Norge. Den kompetansen og infrastrukturen som allerede finnes, og som nå settes på agendaen, vil gi oss tydelig retning for hvordan Andøya flystasjon kan brukes i årene som kommer, både i fred, krise og krig. Fagmiljøet rundt droner og satellittbaserte tjenester er solid på Andøya, og det betydelige og viktige sivil-militære samarbeidet på fagfeltet som allerede skjer, gjør Andøya til en meget godt egnet lokasjon på dette satsningsområdet.

Nordland Senterparti og Senterungdom er svært fornøyd med at regjeringen nå slår fast at vi trenger Andøya. Det er i dagens sikkerhetssituasjon viktig å sikre og ivareta norske interesser om lav spenning i nordområdene, og da trenger vi Andøya.