Skrevet av: Else Marie Stenhaug, gruppeleder Arbeiderpartiet.

Dette var kommentar etter at samarbeidspartiene la fram sitt forslag til korrigering av budsjett for 2024–27. Det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Vi sier i dette budsjettet at vi prioriterer å øke innsats på helse og omsorg. Det er ikke puslende, og vi peker spesielt på at Harstad kommune må jobbe med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Det skal jobbe mange flere innen denne sektoren i løpet av de neste 4 til 10 årene. Det skal sees på forskjellige arbeidstidsordninger, riktig kompetanse på rett plass og man skal lage en egen vikar pool. Rammetilskudd på sosialhjelp økes og det anmodes å innrette dette slik at det treffer barnefamilier mest.

Dette budsjettforslaget setter også fokus på levekår og boligutfordringer. Her er den økte bosettingen av flyktninger tatt spesielt fram. Harstad kommune skal være en aktiv bolig aktør som sørger for bolig til innbyggerne også utenfor pressede områder.

I budsjettet ligger 23 nye sykehjemsplasser ved Heggen. Ved Olavsgården kommer 16 plasser heldøgnsomsorg og tilbygget på Bergsodden beregnes 24 plasser. Til sammen over 60 nye plasser. For enslig med lavinntektsfamilier innføres gratis trygghetsalarm og det skal opprettes transporttjeneste for hjemmeboende – slik at man kommer seg til dagtilbud og aktivitetssenter. Dette er et kort utdrag, men hvor venstrevridd er dette.

Jeg kan være enig i at samarbeidspartiene er mer mot venstre i politikken i denne perioden en i forrige periode. At Frp og Høyre sier at vårt budsjettforslag er venstrevridd, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi har tatt høyde for dyr tid og prioritert syke, hjemmeboende og personer med lav inntekt. Det er i arbeiderpartiets og samarbeidspartienes ånd.

Jeg blir ekstra spent på hva Høyre og FrP kommer fram til i sitt budsjettforslag og ikke minst hvordan de vil finansiere ett voluminøst og høyrevridd budsjett. Det må jo være det de legger opp til med en slik retorikk. Når vi blir puslete, må de selv vel komme med et betydelig volum. Da bør det være økonomisk forsvarlig. Eller er det bare for å få overskrift og prøve å sette oss i dårlig lys.

Det er lagt betydelig ressurser inn i Harstad kommunes til sammen 3 milliarders budsjett. Det er mye penger og ikke puslete. Det er full fart i Harstad kommunes økonomi og budsjettet har mange nye investeringer og satsing også fremover.