Av Norsk Revmatikerforbund, forbundsstyret ved Anita Bergman (1. vara).

Behandlingsreiser til utlandet er et viktig behandlingstilbud for mange pasientgrupper. Individuell og tilrettelagt behandling i varme strøk er et av tiltakene mennesker med muskel-, skjelett- og revmatiske sykdommer har god nytte av, og det foreligger godt dokumentert forskning på effekt.

Norsk Revmatikerforbunds Remus-rapport, viser tydelig behovet for, og samfunnsnytten av, behandling i varme strøk. Likevel opplever vi en manglende politisk vilje til å gi nok og riktig behandling til den gruppen som alene står for størstedelen av sykefraværet i Norge. Statsbudsjettet i år viser atter en gang en kraftig nedgang i bevilgning til behandling i varme strøk. Tilbudet er redusert med hele 32 millioner kroner.

Remus-rapporten fastslår at antallet pasienter som faktisk får anledning til å dra på behandlingsreise, har falt med over 20 prosent i løpet av de ti siste årene. I 2019 søkte 3600 personer med revmatisk sykdom om behandlingsreise, mens Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus innvilget reise for 1546 voksne revmatikere og 60 barn og 36 ungdom med barneleddgikt, totalt 1642 personer. For 2020 ville dette antallet gå under 1600 på grunn av manglende finansiering over statsbudsjettet. Ordningen var med andre ord allerede kraftig underfinansiert for to år siden.

I juni 2022 må vi fortelle våre grupper at tilbudet nå kun vil gis til 1278 personer. Det er en reduksjon på nær 400 personer som sårt trenger et behandlingstilbud.

Det er uforståelig for Norsk Revmatikerforbund at man etter to år med pandemi og nedstengning velger å redusere tilbudet så kraftig. Nedstengningen har gitt store etterslep. Hvordan har norske helsemyndigheter tenkt til å håndtere dette ved siden av manglende tilbud i Norge, som fysioterapi?

Vi ber om en økning av bevilgningene til behandlingsreiser til utlandet, slik at etterslepet av ubehandlede pasienter kan håndteres. I tillegg ber vi om at midler som ikke er brukt i 2020 og 2021 benyttes til en styrking av behandlings- og rehabiliteringstilbudet her hjemme i Norge.

Norsk Revmatikerforbund vil at staten dobler tilbudet gitt gjennom statens behandlingsreiser. Ved å tilby nok og riktig behandling, vil gevinsten være stor for den enkelte, for familien og for samfunnet som helhet. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi.